autor: PHDr. Václav Štěpán

V roce 2001 vydal Okresní archiv Bruntál shora uvedené zprávy, které v litoměřickém archivu nalezl PHDr. Václav Štěpán. Jmenovaný je přeložil, a opatřil úvodním komentářem.

 „ Již před třiceti lety při studiu dějin bývalého zajateckého tábora v Lomnici u Rýmařova okres Bruntál, jsem došel k názoru, že mnoho sudetských Němců muselo pod dojmem toho, co jim nacistický režim přinesl, ze svého počátečního nadšení pro Hitlera a Henleina vystřízlivět. Proto, když jsem v říjnu 1989, nalezl při studiu ve státním Oblastním archivu v Litoměřice ve fondu Župní vedení NSDAP Liberec, kart. č. 2 dochované situační zprávy bývalého okresního vedení NSDAP v Bruntále z let 1941 – 1943 a zjistil jsem, že jde o prvořadý materiál k ilustraci života na území Bruntálska v období druhé světové války, rozhodl jsem se pořídit jeho edici…Situační zprávy bývalého okresního vedení NSDAP v Bruntále pochází z jiného prostřední. Toto vedení zahrnovalo území správních okresů (landrátů) Bruntál a Rýmařov, v nich dle sčítání lidu ze dne 17. 5.1939 žilo na Bruntálsku 48 251 Němců a 54 Čechů, na Rýmařovsku 26.920 Němců a 23 Čechů. …Přesto nelze říci, že by šlo o území typické z hlediska sudetoněmeckého hnutí a nacizmu. Tyto zjevy nacházely  živnou půdu především v oblastech západních a severních Čech, (Chebsko, Karlovarsko, Ústecko, Liberecko), kde byli pro ně získáni početní stoupenci mezi dobře organizovaným dělnictvem  zvláště pak mezi dogmaticky orientovanými kruhy německých komunistů) a kapitálově silnou průmyslovou buržoázii. V tomto směru se tomuto „původnímu“ okresu nejvíce blížilo průmyslové Krnovsko.

         Další okresní vedení NSDAP, zasahující na území nynějšího okresu Bruntál, v Moravském Berouně zahrnovalo oblast na jedné straně se silně rozvinutým dělnickým hnutím (Hlubočky, Velká Střelná) a na druhé straně neméně silným vlivem katolické církve (známé poutní místo Stará Voda), kteréžto oba zjevy zde žily v jakési podivuhodné symbiose. I Moravskoberounské okresní vederní NSDAP má zachovány ve zmíněném fondu, kart. č.9  velmi rozsáhlé situační zprávy…Bruntálsko a Moravskoberounsko byly v létech 1941 -.19143 spojeny osobou vedoucího představitele Rudolfa Pohla a některé zprávy z tohoto období zahrnují i Moravskoberounsko…a právě Bruntálsko může sloužit jako názorný příklad toho co je třeba dnešnímu čtenáři a historikovi náležitě objasnit – jak Němci přecházeli od počátečních sympatií pro fašismus, respektive pro nacismus v toce 1938 k postupnému vystřízlivění a nakonec až i k určitým formám odporu.

         Kromě některých průmyslových středisek s rozvinutou textilní výrobou (Bruntál, Světlá, Rýmařov, Rýžoviště) představoval okruh působení bývalého okresního vedení NSDAP v Bruntále území s výraznou převahou zemědělství a lesnictví v podhorských horských krajinách. Politická hnutí zde byla před rokem 1938 celkem v malé míře, zato zde byl i vliv církví – katolické, reprezentovaný mocným řádem německých rytířů, i evangelické. V takovémto prostředí získávali henleinovci stoupence ne příliš snadno. Ani zde neopomněli použít jedné ze svých hlavních zbraní – verbování pracovních sil pro Německo za zvýhodněných podmínek jako nástrojů k překonání následků velké hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let. Nakonec však museli ve zvýšené míře apelovat na „vlastenecké a všeněmecké cítění lidu“ a vytvořit zvláštní ideologii německého selství jakožto jednoho z pilířů budoucí velkoněmecké společnosti, kterou po nich převzala jejich nástupkyně,  NSDAP.  Díky tomu zaznamenali také na Bruntálsku výraznější úspěchy. Jejich názornou ilustrací jsou výsledky doplňovacích voleb do říšského sněmu po připojení sudetského pohraničí k Německu ze dne 4. prosince 1938. Z osob, oprávněných k volbám, odevzdalo ve správním okrese Bruntál hlasy „pro“ 31. 331 lidí, z toho 64 Čechů, 19 hlasů (mezi nimi jeden český) bylo neplatných. Jen 12 Němců hlasovalo „proti“. Ve správním okrese Rýmařov bylo odevzdáno „pro“ 18 331 hlasů, 4 „proti“, 5 bylo neplatných. (Šlo vesměs o hlasy německé). Taktika demagogie, slibů a zastrašování tedy i na Bruntálsku dosáhla svého.

         Již tehdy se však rodilo něco, co znamenalo pro nacisty první závažnější ránu v prestiži mezi obyvatelstvem. V období od listopadu 1938 do konce února 1939 došlo po vzoru Rakouska ke zrušení řádu německých rytíř a konfiskaci jejich rozsáhlého majetku ve prospěch nacistických organizací a jejich prominentů. Souviselo to s vývojem v NSDAP vůči církvím. Zprvu se v ideologii NSDAP objevovala myšlenka tzv. positivního křesťanství jako určitého způsobu soužití s náboženstvím. Když však Hitler zjistil, že kněží kritizují některé jeho brutální výstřelky proti jeho režimu, přešel velmi rychle na pozice nepřátelství vůči církvím, které v praxi někdy dosáhly až úplného ateismu.  Celkově však poměr k náboženství zůstal nevyjasněn, pravdě podobně se počítalo s tím, že“konečné řešení“ otázky nastoupí až po předpokládaném vítězném ukončení války. Zákrok proti řádu německých rytířů byl jedním z prvních praktických projevů proticírkevní politiky NSDAP, a jestliže předtím byly i v kruzích kněžstva určité sympatie s připojením k velkoněmecké říši, po zrušení uvedeného řádu velmi rychle opadly. Za situace, kdy řád před rokem 1938 vlastnil na Bruntálsku kromě rozsáhlého pozemkového majetku, zámku v Bruntále, hradu Sovince, lázní Karlova Studánka a hospodářských objektů v Bruntále, fary v Bruntále, Andělské Hoře, Vrbně, Rýžovišti a Staré Rudné, starobince v Bruntále, dětské školky v Andělské Hoře a Rýžovišti a měšťanské školy v Bruntále a Vrbně, bylo jasné, že jeho členové budou nadále živit mezi katolickým kněžstvem v té či oné formě odpor proti režimu, jenž je tak postihl. Zde je třeba hledat jeden z hlavních předpokladů houževnatého a úporného odporu katolické církve proti nacistickému režimu, o němž se zmiňují téměř všechny z dochovaných situačních zpráv bruntálského okresního vedení NSDAP.

         Zprávy začínají (přesněji se dochovaly) za měsíce leden-únor dále březen-duben a září-říjen 1941, a poslední dvě jsou již označeny za „Tajné“.

Bruntál ul. Nádražní 20, dnes

         Sídlo okresního vedení NSDAP bylo v bruntálském zámku, poté bylo přeloženo do (dnes) staré budovy Okresního úřadu, dnes Městského úřadu Bruntál ul. Nádražní 20.

         „Při čtení těchto zpráv podvědomě cítíme, že není něco v pořádku. Zvláště ze zpráv za měsíc květen-červen a červenec-srpen 1942. Tento rok lze označit za rozhodující pro osud Velkoněmecké říše. Ještě stále vítězila na bojištích a dokázala zacelit následky těžké porážky u Moskvy koncem roku 194l…nespokojenost se stále více prohlubovala a přerůstala do otevřené krize veřejného života, rozpoznatelné v pramenech více než půl roku předtím, než elitní německé jednotky vykrvácely u Stalingradu…Z roku 1943 je zachováno pět situačních zpráv v řadě od ledna do října. Hned v první z nich je silně pod dojmem zásadního obratu v druhé světové válce, který přinesla porážka Němců u Stalingradu. V této bitvě bojovalo také mnoho Němců z Bruntálska, zvláště z Libavska, kteří tam utrpěli velké ztráty, odrazivší se v náladě v jejich domovech.

         Období, kdy nacistické Německo dospělo k totálnímu krachu, již bruntálské zprávy neobsahují.

         Dávají však možnost “Nahlédnout do mnoha všedních záležitostí života německé společnosti, onoho „obyčejného fašismu“. Čtenář se může především náležitě poučit o samotné NSDAP, vládnoucí a jediné politické straně ve Velkoněmecké říši, čítající asi 7 milionů z několika desítek milionů obyvatel. Není pochyb o tom, že to byla strana totalitní v plném slova smyslu, úzce spjatá jak se správními orgány německého státu, tak zejména s jeho represivními složkami -. Sicherdeinstem, gestapem a dalšími policejními složkami. Aniž bychom chtěli klást rovnítko mezi pojmy fašismus a komunismus musíme přiznat, že podobnost s tím, jak se projevoval stalinský dogmatismus, vydávaný přitom za „jediný správný model socialismu“, je vskutku podivuhodná. I v hitlerovském Německu vidíme do všech podrobností propracovaný systém ideologické propagandy na ovládnutí obyvatelstva, manipulující se sdělovacími prostředky, bombastické veřejné, oslavy, hromadné schůzování, řízené válečné hospodářství se všemi důsledky, teror a snaha zasahovat do všech oblastí veřejného života, která specielně v roce 1943, vedla k prudkým konfliktům mezi NSDAP a veřejné správy …mezi stoupenci ekonomického a ideologického štěpní. Stoupencem ekonomického směru byl zřejmě okresní vedoucí NSDAP v Bruntále Schmelze (jinak ovšem aktivní účastník henleinovského puče v roce 1938), jehož zprávy za rok 1941 podávají mnoho zajímavých údajů o ekonomickém a sociálním rozvoji oblasti, zatím co zprávy jeho nástupce Pohla v létech 1942-1943 na první pohled čiší duch nesmiřitelného ideologického dogmatismu. Snad proto bylo možno přeložit některé pasáže zpráv s použitím stalinské frazeologie.

         Dále zprávy potvrzují značnou demoralizaci života německé společnosti v důsledku nacistického teroru. Celkový pocit životní nejistoty vedl ke zvýšené po sexuální touze,  po sexuálním vyžití. Takto vzniklé případy „hanobení rasy“ stíhali nacisté až brutálním terorem – např. popravou Poláka Walegy ve Velké Štáhli na podzim roku 1941.

         Do praktik totalitních režimů plně zapadá také postoj NSDAP k otázkám ekologie. Na Bruntálsku a Rýmařovsku…to byly pustošivé zásahy do životního prostředí kácením lesů pro válečné účely a tehdy nově zaváděných umělých hnojiv „za účelem zvýšení hektarových výnosů“.

         Poučení z minulosti nám tak lépe potřebnou cestu ukáže“.                  

         Zprávy byly předkládány vždy za uplynulé dva měsíce a byly rozděleny na několik bodů.

           V první dochované zprávě za měsíce leden – únor 194l je hodnocena práce vedoucích středisek NSDAP, kde je konstatováno: “Máme na území našeho okresu ještě celou řadu příslušníků strany, kteří jsou členy kostelní rady a práci ve straně zanedbávají, protože údajně  na ni nemají čas…v Braitenau (dnes Široká Niva) byla založena evangelická kazatelská stanice. Její vedení převzal jistý člen strany. Na dotaz landráta, zda proti převzetí tohoto vedení nejsou námitky, jsem tomuto sdělil…že k převzetí vedení je stranou odepřen…a strana  se může sama postarat o to, aby ji složil. Dal jsem místnímu skupinovému návrh, povolat  tohoto člena strany jako polického vedoucího do místního stranického štábu, ale převzetí tohoto úřadu ve straně bylo odmítnuto s odůvodněním, že by on pak musel složit vedení stanice…jak se máme v těchto případech zachovat a zda můžeme výrokem stranického soudu takového člena strany, silně spjatého s církví, vyloučit ze strany.

          Všeobecné byly poměry v německé evangelické církvi takové, že tato shromažďovala prostředky pro své udržení sebe zdaňování svých příslušníků. Byla tedy již tehdy vybírána daň v téže podobě, jako je tomu dnes v římskokatolické církvi. Právě tak je známo, že politický postoj farářů evangelické církve v Sudetech byl před připojením vždy bezúhonný“.   

         V dalším odstavci tohoto hlášení se sděluje“ V celém území okresu je podle hlášení místních skupin zjištěna zesílená aktivita katolických duchovních. Všeobecně je hlášeno, že duchovní jsou při svých nedělních kázáních velmi obezřetní. Mladší duchovní se pokoušejí ve většině obcí přijít do osobního styku s obyvatelstvem a mnozí se pokoušejí přitáhnout k sobě zvláště školní mládež. Místní skupina Andělská Hora ( Engelsberg) hlásí, že učitel náboženství při opouštění školy byl, obklopen dětmi a každý se na něho pokoušel přivěsit. V některých obcích byly po skončených bohoslužbách rozdělovány, případně prodávány,  církevní noviny. Také bylo hlášeno, že po bohoslužbách, byly ministranty prováděny sbírky  pro “putující církev“, nebo pro chudé studující kněze. Mnohokrát se konaly vzdělávací  večery. Biblické hodiny a osvětové přednášky pro muže, ženy a děti na farách. Také byly konány kurzy ministrantů v jednotlivých místech s nápadnou účastí. Z mnoha míst se hlásí, že duchovní nepřijímají pozdrav „Heil Hitler“. Jestliže jsou žáky zdraveni „Heil Hitler“ odpovídají např.„ Až na věky amen“. Stalo se v Andělské Hoře.

         V době od 3. do 9. března byla provedena na území okresu shromáždění „Fronta hovoří k vlasti“, která dopadla velice dobře. Všeobecně bylo v místních skupinách tlumočeno přání, aby se asi po dvou měsících opakovalo. Bohužel pro nedostatek řečníků, kteří jsou k dispozici, budou shromáždění provedena jen ve větších místech.       

          V únoru 1941 bylo uzavřeno knihkupectví Eduarda Schluschkeho v Opavě a Bruntále. Eduard Schlusche udržoval také rozsáhlý export duchovních spisů. Gestapo uzavřelo sklad, protože Schlusckem byla dovezena celá řada zakázaných spisů – Schluschke, který byl zajištěn gestapem, je klerikální částí obyvatelstva považován za mučedníka. Vypráví se, že musí trpět za víru a je nutné se za něho modlit.  Je třeba pochopit, že po případu Schluschke  se práce duchovních a klerikárních kruhů na území okresu stane ještě obezřetelnější“.

          Zpráva za měsíce březen-duben uvádí “ V posledních dvou měsících…se na území okresu Bruntál zdržovali misionáři z Altreichu. Tito výteční kazatelé vnesli mezi obyvatelstvo neklid. Bude velice vítáno, jestli činnosti těmto misionářů bude nějakým způsobem učiněna rázná přítrž.

Vrchním duchovním pastýřem římskokatolického duchovenstva ve Východních Sudetech je od doby připojení k říšskému území olomoucký biskup místně příslušný…je jím generální vikář Nathan z Branice, Pruské Slezsko (Branice leží přímo n hranici s Altreichem u Krnova). Pan Nathan má snahu přenést kulturní boj (?), který je obvyklý v Altreichu, i do Východních Sudet, což se mu zčásti již podařilo…nebere při instruktážích jemu podřízeného duchovenstva Východních Sudet žádný ohled na nové podmínky v církevních vztazích, které ovšem platí v Sudetech, nikoliv v Altreichu. Tím přicházejí katoličtí duchovní ve Východních Sudetech častěji do konfliktů s různými zákonnými ustanoveními. Mám dojem, že Nathan toto dělá se záměrem udělat ze sebe v očích obyvatelstva náboženského mučedníka, aby tím získal půdu po církevní snahy. Tento dojem mi byl potvrzen také služebnou Gestapa v Opavě. Prosím proto, aby o panu Nathanovi byly soustřeďovány odpovídající informace, a byla mu věnována zvýšená pozornost“.

         Zpráva za měsíce leden-února 1941 začíná “Zvláštní věcí – Kdy v poslední době se množí stížnosti rolníků na Ukrajince u nich zaměstnané. Bylo zjištěno, že takzvaní tlumočníci, kteří byli vysláni z dřívějších táborů pro válečné zajatce, jsou sami Ukrajinci.

Dohře hovořící německy a prostřednictvím různých otázek, se snaží mezi Ukrajinci podnítiti různé nepokoje. Především se Ukrajincům neustále říká, že jim náleží stejná práva jako kterémukoliv německému zemědělskému dělníkovi. Dochází tak zvláště při tanečních zábavách na území správních okresů Bruntál a Rýmařov. Já jsem kvůli tomu s landráty správních okresů Bruntál a Rýmařov, vydal nařízení, že taneční zábavy se mohou konat pouze tehdy, když na dveřích u vchodu do tanečního sálu je dobře čitelný nápis „Taneční zábava, vstup povolen pouze Němcům“. Za těchto okolností je, právně nazíráno, taková zábava považována za nikoliv veřejně přístupnou a proto je také proto Ukrajincům uzavřena“.

       Rychlé vítězství na jihovýchodě  vyvolalo dobrý ohlas…Účastenství na případu Hess je mimořádně velké…případ je posuzován tak, jak je uveden v rozhlase, případně v novinách. Zvláštní účastenství je věnováno Vůdci a je často slyšet výkřiky „ Vůdce opravdu není ušetřen ničeho“. Ovšem jsou také s případem Hess spojeny obavy. Zvláště se lidé obávají, že by mohl mýt dalekosáhle informován o zahraničně politickém plánování a vojenských přípravách a ve svých halucinacích všechno Angličanům vyzradit, což může být pro Velké Německo těžké následky. Také výrok, že případ Hess znamená právě tolik, jako jedna veliká ztracená bitva. V souvislosti s tímto případem bylo zjištěno, že ještě různí soukmenovci poslouchají zahraniční rozhlas. Ještě předtím, než velkoněmecký rozhlas podal zprávy, že Hess přistál ve Skotsku, byla tato zpráva rozšířena jako fáma.

      Z toho vyplývá potřeba o nejrychlejšího všeobecného podávání zpráv o takovýchto událostech, pokud možno dříve, než o tom podá zprávu zahraniční rozhlas.

      V žádném případě nemohu zjistit, že by kvůli případu Hess důvěra ve stranu nebo státnímu vedrní nějak utrpěla. Pro obyvatelstvo je také nepochopitelné, že Hess pro případ odstoupení vůdce byl určen jako jeho nástupce, ačkoli strana byla v této věci zpravena, že Hess je v důsledku válených zranění nemocný.

       V poslední době se také rozšířily pověsti o rozladění s Ruskem, a vojenských přípravách  proti Rusku. Domnívám se, že tyto pověsti vznikly z toho, že příslušníci z okresu, kteří jsou v tuto dobu v armádě, byli přeloženi ze západu na východ, uvědomili své rodinné příslušníky a z těchto skutečností byly vyvozeny odpovídající závěry“.   

      V měsících březnu a dubnu 1941 byla ve zprávě věnována značná pozornost zásobování uhlím, „ Kdy přidělování průmyslového uhlí bylo velmi vleklé. Některé podniky musí šetřit, protož zásoby uhlí byly právě vyčerpány…nepříznivý stav vznikl pro okres Bruntál z toho, že okres Bruntál byl od l. dubna 1941 přidělen uhelnému úřadu v Katovicích…Tím je ohrožena produkce podniků se stupněm naléhavosti I.

         Tkalcovny lnu a bavlny obdržely velmi zkrácené dodávky při přidělování vojenských zakázek. Ve druhém čtvrtletí toto obnáší zkrácení až o 50 %. Protože v civilním sektoru nenásledovalo žádné rozšíření (poptávky), musí se počítat těžkostmi.

        V předchozím měsíci v Rýžovišti byl otevřen nový provoz konfekce v bývalé Spitzerově továrně. Jde o některé pány z konfekční firmy, která má pobočku v Teplicích-Šenově“.

        „Stupeň zaměstnanosti v podnicích vzhledem na válečné hospodářství, je dobrý“.

        Samostatně je hodnocena situace, kterou bychom dnes označili jako služby obyvatelstvu.

        „ Také v malířství a natěračství se možnost získání práce opět zlepšila s nástupem lepšího počasí, přičemž během zimních měsíců byla nepatrná.

        Zásobování surovinami doznalo opět zkrácení oproti předcházejícímu měsíci ve všech odvětvích práce. Nařízením 12 byl příděl surovin velmi přiškrcen, a také kovářství obdrželo pro nátěr zemědělského nářadí většinou jen bezolejové barvy, které ani na trhu nejsou v dostatečném množství k sehnání. Řemeslo sedlářů a obuvníků neobdrželo kůže na opravy v takové míře, jak by bylo potřebné a tak ani zemědělství nemůže provádět opravy, jak by bylo žádoucí.

     Ze sedlářských kůží pro 2. čtvrtletí bylo přiděleno jen 35 %. To je 567 kilogramů pro 70 sedlářů…po obuvnictví v rámci okresu Bruntál přiděleno ve stejném období o 1000 kilogramů kůží v poukázkách…což je výrazný výpadek, protože při rozvrstvení obyvatelstva na okrese Bruntál není možno provádět opravy s použitím umělých surovin…kdy na jednu zakázku může být použito sotva 1,5 deka kůže, kdy pár kožených podešví váží 25-30 deka. Obuvníci proto nejsou schopni při těchto málo krytých požadavků učinit všem zadost…za 1.  a 2. čtvrtletí byl příděl tak malý, že ze 161 žadatelů bylo uspokojeno pouze 47…proto nemůže být provedeno mnoho oprav, jelikož k tomu chybí malý kousek kůže…naše horská krajina s mimořádnými klimatickými podmínkami nemůže být měřena s podmínkami velkoměst, jako např. Berlín, kde gumový materiál může být zpracován a použit. Avšak všechny návrhy nenalezly dosud od říšských úřadů žádné odezvy a nedávno bylo konstatováno, že další žádosti jsou bezpředmětné…“        

        Ve zprávě zaslané dne 16. května 1941, je takto hodnocena všeobecně politická situace s ohledem na náladu obyvatelstva

          „ Rychlé vítězství na jihovýchodě vyvolalo velmi dobrý ohlas mezi obyvatelstvem okresu. Je velké. Podle zjištění…je případ posuzován tak, jak je oznámen ve zprávách rozhlasu, případně novin. Zvláštní účastenství je projevována Vůdci je možno častěji slyšet výrok: “Vůdce opravdu nezůstal ničeho ušetřen“.

         V poslední době se také rozšířily pověsti o rozladění s Ruskem a vojenských přípravách  proti Rusku. Domnívám se, že tyto pověsti vznikly z toho, že příslušníci, někteří jsou v tuto chvíli v armádě, byli přeloženi ze západu na východ, uvědomili o tom své rodinné příslušníky a z těchto skutečností byly vyvozeny odpovídající závěry“

         Tato situace se projevila v činnosti NSDAP, jak svědčí další hlášení.

         „Kvůli odvodům, které postihly řady schopných skupinových vedoucích z politických vedoucích místních skupin v posledních dvou měsících…se stala práce ve straně ještě obtížnější…náhrada není možná a pracuje se dnes již s druhou a třetí garniturou…k tomu přistupuje i to, že mnozí političtí vůdci zastávají i několik úřadů v personální únii a kromě toho jsou také ještě silně přetíženi v povolání…povoláni byli do armády i někteří lékaři. Ti, kteří zůstali, jsou přetíženi prací.

         Narozeniny Vůdce byly ve všech místních skupinách slaveny vskutku velkolepě. Podle mého pokynu vypracoval vedoucí pro školení návrh programu…a byly připojeny poklady pro slavnostní řeč. Tím se podařilo oslavit svátek jednotně a důsledně, což by jinak, kdy jsou nejlepší síly v armádě, bylo nemožné“.

        Odměnou nejlepším vybraným l0 vedoucím bylo jejich vyslání na výstavu „Německá velikost“ v Praze,“ Která byla navštívena slušným množstvím příslušníků strany z území okresu…jako prostředky propagandy v mnohých místních skupinách, se konaly večery při měsíčním svitu, které byly doplněny zprávami o výchově a dějepisnými přednáškami“.

        V již předešlých hlášeních byla zmínka o poslechu cizích rozhlasových stanic, a proto “By bylo dobré podniknout k tomu v tisku odpovídající protiakci, snad zveřejňováním rozsudků proti posluchačům, případně odpovídajícím pojednáním o opovrženíhodném způsobu takového jednání“.

         Zajímavá je zpráva pod oddělením zásobování „Kde dodávkové kontingenty  chlebového obilí pravděpodobně vystačí v ovsa, seně, slámě  jsou dodávky  nadále slušné přes nejnovější povětrnostní podmínky zatím vyvolané potíže v dopravě v oblastech postižených povodněmi…byl nedostatek vagonů,  takže přidělené otruby  ve dvojité dávce  (celkem 16 kilogramů na každou dobytčí jednotku) celkem 16 kilogramů nemohly být dodány…v oblasti produkce mléka u dodavatelů byly podle nařízení  odebrány centrifugové bubny a máselnice, čímž bylo zabráněno jakémukoliv, byť minimálnímu odstřeďování mléka   

Držitelé drůbeže byli správně poučeni shromážděními, diskuzemi a oběžníky poučeni a snaží se vejce dodívat…zásobování jablky a pomeranči bylo dobré, ceny přiměřené. Zvláště příděly ryb a rybích výrobků byly obyvatelstvem přivítány“.

        Naopak nebyly přivítány cizí pracovní síly i přesto, že „Nedostatek pracovních sil v přádelnách lnu je zvláště veliký, byly sem dodávány pracovní síly z území kolem Bílska jako Němci, ve skutečnosti jsou to Poláci, kteří podle okolností neovládají ani prvotní základy německé řeči.  Tito dělníci chtějí být považováni za Němce, což je také vedením podniků respektováno, ale obyvatelstvo tomu nerozumí. Je proto nutné před přesídlením takovýchto, pracovních sil zjistit národnost …jestli se toto bude dít, pak tyto přivandrovalé rodiny  znamenají v nacionálně politickém ohledu veliké nebezpečí. Na jedné straně by museli být posuzováni podle ustanovení, které platí pro cizí pracovní síly, na druhé straně tvrdí že jsou Němci“. 

      Kam zařadit následující hlášení? „ Přes znepokojení župního hraničního úřadu je na území okresu v chodu akce dovážení českých učňů k německým řemeslníkům nebo řemeslnickým podnikům a tito učňové během své učební doby mají být odnárodněni“.

     S tímto problémem, ale zřejmě ne jenom s tímto, byly otázky bydlení, „Aby se podařilo spoluprací všech úřadů odstranit zlý stav a stavitele zavázat k neodkladnému dokončení obytných staveb přesahující z roku 1939“.

     Bez zajímavosti není jistě ani další zpráva „O chování matek z župy Berlín, z krajin  ohrožených leteckými nálety, dlužni mnoho k naplnění (dobrého obrazu) jak bylo očekáváno. Při pří příležitosti první sbírkové neděle díla válečné pomoci dalo 14 žen, které jsou ubytovány v Nové Pláni u Bruntálu, celkový obnos 1,82 RM.  Obyatelstvo ví, že tyto matky jsou ubytovány na účet NSV a je jim yyplácena mzda mužů, popřípadě rodinná podpora.  Takovýmto chováním trpí mimořádně ochota obyvatelstva ke sbírkám.

     Kromě toho klade část žen, ubytovaných např. v Karlově Studánce, nebo Karlově, požadavky které jsou nesplnitelné. Nakupují potraviny bez lístků, nabízejí například za 1

jedno vajíčko 1 marku, a tím potvrzují, že peníze pro ně nemají žádnou cenu. Ke spolupráci v táborech jsou ochotny jen proti své vůli.

      Nešetří zařízení táborů, ani hotelů, v nichž jsou ubytovány, a například používají mís na prádlo místo nočníků. A mnohé jiné.

    Tyto nepřístojnosti na okrese jsem zastavil. Prosím, však při dalších přesunech odesílající župy aby ženy upozornily, a bylo jim pohroženo, že budou hned poslány domů, jestliže budou provádět takové nepříjemnosti“.

      Zpráva za měsíce  září – říjen 194l konstatuje „Situace na okrese Bruntál je dobrá. Obě  poslední řeči Vůdce zapůsobily jako objasňující a tím také jako nanejvýše povzbuzující…důvěra obyvatelstva ke straně je neotřesena. Zvláště péče o pozůstalé, po padlých v této válce a o raněné nachází všeobecné uznání a podporu“.

      Pro budoucí badatele, ale i zájemce o situaci v Bruntále je, že „Rozhodnutí župního velitele bývalá budova úřadu landráta v Bruntále (někdejšího okresního úřadu na ul. Nádražní) zůstává v majetku města a služebny úřadovny strany mohou přesídlit do této budovy, a se nyní nacházejí v jedné budově okresního vedení NSDAP, okresní správa DAF, úřad pro veřejné blaho, jakož i služebny praporu HJ a podžupy BdM. Tím bude v budoucnosti možná ještě užší spolupráce o to více, že jmenované služebny v této budově mají k dispozici také jednací místnost pro 100 osob. Tato je nyní využívána mnohými služebnami a spravována okresním vedením pokladny“.

      Takto hodnotil okresní vedoucí MSDAP v Bruntále Školící práci strany „…ve straně  naráží na stále větší těžkosti. Zvláště zastavení autobusové dopravy v neděli se zde odráží špatně. Okres Bruntál leží, pokud jde o dopravu, ve velmi špatné poloze, takže již při normálním železničním a autobusovém provozu musí místní skupinoví vedoucí překonávat těžkosti, když chtějí přijet k měsíčnímu školení v okresním městě. Přeložení školení na sobotu je velice těžko možné, neboť je způsobeno válkou, že velmi mnoho učitelů je činných jako vedoucí školení a opět v důsledku nedostatku učitelů není možno přistoupit na soboty. Zřízením mnohých sjezdových dnů v okrese může být tento zlý stav odstraněn jen málo“.

    V hlášení za měsíce září – říjenn1941, hodnotí vedoucí NSDAP situaci v průmyslu takto.

„V obvodu okresu NSDAP Bruntál, se nacházejí tři velké přádelny lnu.  Tím, že Německo dnes skoro všechny lnářské oblasti Evropy a Sovětského svazu má ve svých rukou, je tento průmysl velmi dobře zásoben surovinami. Na základě nedostatkové situace při zásobování bavlnou, mohou nyní přádelny lnu pokud možno mít dvousměnný provoz, aby citelný nedostatek bavlny mohl být vyrovnán výrobou lnění příze. K tomu není možno v současné době získat pracovní síly, takže v přádelnách lnu je zaměstnáno mnoho polských děvčat a je dokonce přijat závěr nasadit do tohoto oboru průmyslu Židovky, které umí příst. Kdyby nebylo možno vytvořit odpovídající dorost, musí toto odvětví průmyslu pravděpodobně přejít na Východ, aby mohlo vůbec odvětví existovat. Kromě toho je práce v důsledku prašnosti a vlhkosti nezdravá. Zdravotní stav obyvatelstva v přádelně lnu ve Světlé je například tak špatný, že 12  %  tam zaměstnaných žen, je nemocných. Zvláště silné nároky na obyvatelstvo v přádelnách lnu přinesly sebou to, že v průběhu dvou let změnilo své pracovní místo v přádelnách okresu 900 z 1200 set příslušníků provozoven, které odešly ze zdravotních  důvodů. Nové německé pracovní síly, které byly zjednány pracovními úřady, po krátké době podnik opěr opustily“

      Jak svědčí následující řádky, nebyl problém pracovních sil jen v průmyslu, kdy“ Počet odvedených řemeslníků z okresu Bruntál stoupl ke konci října 1941 na 380. Učni těchto mistrů musejí být přiděleni jiným podnikům. Otázka dorostu je ve Východních Sudetech v řemeslech nanejvýš kritická. Pracovní úřady mohou dát k dispozici jen zlomek požadovaných učňů a k tomu přistupuje i to, že nejsou domovy pro učně. Proto jsem zmocnil okresního hospodářského poradce a okresního mistra řemeslníků k řízení domovů pro učně ve dvou městech.

     Kritická je situace oprav obuvi. Nehledě k tomu, že mnoho ševců bylo odvedeno, je také přidělování kůží pro opravy bot nedostatečné. Předčasným příchodem zimy by bylo v mém horském okrese okamžitě uvedeno, pokud jde o boty do špatné situace“.

     I když byla všeobecná yyživovací situace hodnocena“ Za uspokojivou, zásobovací těžkosti s brambory se v okrese neprojevily…s ohledem na silně mezený chov prasat bylo s platností od  22. 9.1941 přidělováno jen 20 % vepřového masa. Tím je nutný větší chov hovězího dobytka, který dosud byl možný vždy sehnán.

     Dřívějším příchodem zimy byla ve vysoko položených horských vesnicích okresu sklizeň okopanin provedena jen z malé části. Jsou rolníci, kteří nemají dosud žádné brambory na zimu. Protože byl v důsledku dlouho trvající zimy  1940/1941 proveden opožděně osev, nebyly také v horských vesnicích ani zcela provedeny žně. Při nynějších povětrnostních podmínkách není možno doufat, že tyto plodiny budou ještě v pořádku sklizeny, nebo jinak získány.

      V důsledku vysokých dodávkových kontingentů obilí a brambor bude třeba počítat s tím, že chov prasat ještě více dozná úpadku“.

      Problémy nebyly jenom v zemědělství, ale „Aby se alespoň snížila nesnesitelná nouze v bydlení na území okresu, byly podniknuty různé kroky…a stanovena řada stavebních programů, které v nadcházejícím jaře budou provedeny a musí být plně připraveny…byl také navržen způsob dřevěných obydlí, které je zvláště přizpůsoben pro zaopatřování  dostatečných obydlí pro podniky. Oproti cihlovým stavbám se jeví 60 % úspora pracovních sil při tomto způsobu dřevěných staveb. Velké podnik např. Schiel A.G. v Rýmařově jsou schopny vytvořit z obyvatelstva  úderky odborníků, kteří po své práci v podniku společnou  píli jsou schopny post1avit  tyto dřevěné stavby“.

     „Uprostřed srpna 1941 byl zřízen v Bruntále v bývalém špitále řádu německých rytířů a dívčí škole, která s tím souvisí, rezervní lazaret pro 400 zraněných. Aby bylo jeho zaopatření uvedeno do patřičných kolejí, uveřejnil jsem v rozhovoru se šéflékařem lazaretu, vedoucími služeben strany a vedoucími přičleněných formací plán na opatření.  Vedoucí okresního úřadu NSKOV, člen strany Konrád Olberth, byl učiněn odpovědným za všechny kroky k zaopatření ať již po stránce materiální, kulturní nebo ubytovací.  Tak bylo např. v  říjnu 1941 provedeno          

12 představen pro zraněné. Každou sobotu bude rezervní lazaret vybaven kuchyní, která se zřídí při snídani a svačině. Podle plánu dodá kuchyni do lazaretu každou sobou jiná místní skupina  NSDSP v okrese Bruntál (57 místních skupin) prostřednictvím národněsocialistického ženského spolku. V důsledku toho trvá jeden rok, než jedna místní skupina podruhé převezme obhospodařování kuchyně.  S velkým nadšením a mimořádnou obětavostí bylo toto rozhodnutí vzato na vědomí a provoz kuchyně běží od zřízení lazaretu bez stížností. Také dary lesních plodin, ovocných šťáv, vína a jiných byly poukazovány. K jejich přijímání bylo oprávněno pouze okresní vedení  NSV. Tak bylo do poloviny října 1941 získáno následující množství:

457, kg malin, 86,3 kg rybízu, 42 kg angreštu, 7,5 kg marmelády, 7 sklenic kompotu, 25 litrů, ovocné šťávy a vína, 180 velkých plechů koláčů, 263 vánoček po 1 kilogramu, 99 bábovek, 86 dortů a sucharů, 64 kg jemného pečiva, 11 kg sladké kávy, 12 kg jablek, 7800 kusů koláčků, 21 vánoček po 1 kg, 1338 pečiva, 92 lahví ovocné šťávy, 230 litrů podmáslí, 4000 kusů cigaret, 1 tahací harmoniku, 1 velký radiopřijímač, 88 obvazů v ceně nejméně 2000 RM, 22 svazků dopisního papíru a popelníků. 

     Z těchto čísel, které se částečně dnes již zdvojnásobily, je vidět, jak štědře a obětavě se chová obyvatelstvo vůči zraněným. Jednou týdně umožnil můj okresní vedoucí kin, člen strany Oskar Czech, jako majitel kina bezplatné představení kina pro raněné. Štábní lékař rezervního lazaretu se vyjádřil, že ještě v žádném ze tří lazaretů, které zřídil, nebylo provedeno takové rozsáhlé zabezpečení. Obzvláště péči o zraněné v Sudetech považuje za vzornou. Samotní ranění jsou mimořádně vděční a vyjádřili svůj dík před nedávnem ve společném dopise okresnímu vedení. Dopis byl zveřejněn v místním tisku“.          

      „Již ve své měsíční zprávě za květen-červen 1941, jsem podal zprávu o chování cizích  pracovních sil, a chybách některých našich soukmenovkyň, ve styku s cizími pracovními silami. Mezi tím vzrostl počet žen, které měly zakázané pohlavní styky s Poláky, Ukrajinci a také s Francouzi, 20 osob. Také někteří muži museli být varování státní policií kvůli pokusům o navázání pohlavních styků s cizími pracovními silami, případně byli uvězněni. Protože  v jiných okresech jsou takovéto případy známy méně, musím poukázat na to, že dozor strany  v těchto  územích není asi prováděn tak přísně, jak v okrese Bruntál.

     Ve čtvrtek 13. listopadu 1941 byl ve Velké Štáhli ve správním okrese Rýmařov oběšen tajnou státní policií z Opavy Polák Walega, protože měl asi půl roku pohlavní styk se služebnou…Po popravě bylo předvedeno před oběšeného 137 polských pracovních sil, shromážděných z okresu Rýmařov, rozestavěno kolem šibenice a náležitě poučeno. Ústní propaganda se bude starat o to, aby se oběšení Poláka stalo známým na celém území okresu i mimo něj. Doufám, že po tomto odstrašujícím příkladu nastane změna“.

     „Jako předtím, se obyvatelstvo velmi zajímá o válečné události, zvláště na Východě. Obzvláště výsledky ponorkových zbraní, jakož i hrdinné výkony Rommelovy pancéřové  armády, které byly oznámeny prostřednictvím zvláštních hlášení, vyvolaly mezi obyvatelstvem největší důvěru. V takových dnech ustupují nářky a rozmrzelosti, které byly vyvolány válkou. Zvláštní zájem obyvatelstva byl znamenán ohledně událostí v protektorátu. Atentát na  SS-obergrupennführera člena strany Heydricha vyvolal nejostřejší debaty a zvláště události v Opavě, (?) jsou ještě dnes předmětem rozhovorů. Byly také vzneseny stížnosti na to, že ve stranickém tisku nebyly zaznamenány žádné zprávy z protektorátu“.

     Situace v hlášení za měsíce květen – červen 1942 dává nahlédnout do vnitrostranického života zdejší NSDAP, kdy „ V řadě místních skupin občas pokulhává možnost náhrady za politické vedoucí. Je to pochopitelné při zvýšených nárocích na výkonnost povolání, ještě ale tím, že méně schopní členové strany musí zastávat více úřadů…a v některých místních skupinách nemohou být již úřady plně obsazeny…stále se ozývají opakované stížnosti, že jsou členové strany, kteří se z nicotných odmítají převzetí jednoho úřadu. Proto v nejbližší době předám řadu členů strany, kteří se vzpírají převzetí nějakého úřadu ve straně, stranickému soudu k vyloučení…jestliže záruku za disciplínu a pořádek dávají jen členové strany, nelze nečleny strany téměř nijak brát k zodpovědnosti…Nemáme skutečně k dispozici ty lidi, které bychom potřebovali, zvláště pak ani pro obsazování plánovaných míst ve vedoucích úřadech strany. Na druhé straně se nečinně potloukají členové strany, kteří se vzpírají jakékoliv spolupráci, zatímco jsou naopak lidé, kteří jsou ochotni být náhradníky, a spolupracovat avšak z jakýchkoliv důvodů nejsou členy strany Myslím tím např. bývalé marxisty. Právě mezi dělníky jsou lidé, kteří za svou věc bojovali z vnitřního přesvědčení a idealismu a byli skutečně bojové nátury. Že takoví lidé své přesvědčení nezměnili ze dne  na de,  může jim být připočteno k dobru. Mnozí z nich se po osvobození také vnitřně přeměnili a jsou dnes ochotnější k náhradnímu nasazení než mnozí členové strany. J nepochopitelné, proč by se takoví lidé neměli brát ke spolupráci v připojených formacích jako správci bloků a buněk.

NSDAP, kde budou svoji službu vykonávat právě tak svědomitě. Jestliže se však strana takových lidí neujme, cítí se vyloučeni ze společenství lidí a stojí zahořkle v koutě.

     Obrovská organizace jakou je tomu u NSDAP, jestliže se jednou dostane k moci, čelí neustále nebezpečí přeměny na občanskou organizaci…Válka a odvody k vojsku, a tím i nedostatek politických vedoucích, nesmí vést k tomu, abychom přistupovali na kompromisy. Nacionální socialista a zvláště člen strany, musí zůstat bez kompromisů…zvláště mě těší, že Vy zastáváte můj názor. Ovšem právě v NSF musí být uskutečnění tohoto požadavku odloženo na konec války, aby se vykonavatelkám úřadů dala napřed příležitost svůj vstup do strany realizovat“.                

     V předložené zprávě za měsíce květen – červen 1942 v úvodu je značná pozornost věnována církvi, „Která vykazuje obzvláštní aktivitu v okrese Moravský Beroun, protože většina politických vedoucích je ještě velice spjata s církví…na procesích a průvodech se zúčastňují političtí vedoucí i starostové a političtí vedoucí jsou ještě činní jako varhaníci.

V Bruntále v den sportovního svátku praporu se před kostelem mělo konat velké shromáždění, kdy bylo předem oznámeno, že biřmování se i přes tento svítek bude konat i přes podle mého provolání bylo zakázáno s tím, že se bude konat později, což bylo opomenuto…církví byl z tohoto zákazu vytlučen propagandistický materiál…uložil jsem místním politickým vedoucím a také vychovatelům z okresu Bruntál, aby zajistili účast. Sportovní svátek měl velmi dobrý průběh. Obzvláště mohu potvrdit, že svátek praporu měl také velmi dobrý průběh. Zvláště mohu stanovit, že obyvatelstvo (pozváno stranou) se jej velmi pilně zúčastnilo. Jinak tomu bylo při vydaných zákazech, který byl stejně jako tato, zakázána, byla zjištěna větší účast, než v předcházejících létech, kdy po všech silnicích, polních cestách a jinak, šli věřící k cíli poutě“

     V hlášení uvádí příklad ze Starého Města, „Kdy místní vedoucí ve Starém Městě hlásí,

“ Zákaz konání procesí byl při prvním přijímání obcházen, tak aby případně církevní místa  nepřišla do rozporu policejním nařízením, řekl páter Leopold Westerwaller dětem ve škole, že přijme ty, kteří půjdou poprvé k přijímání hřbitovní brány, a odvede je potom do kostela. Tak byl zákaz procesí – pravděpodobně z podnětu církve následně obcházen. Ti, kteří poprvé přijímali, a starší školní děti, jako i značný počet návštěvníků kostela, se shromáždili u obchodu se míšeným zbožím paní Gassmanové a odtud řídila Gassmanoé děti k průvodu tak, že ti, kteří šli k přijímání poprvé, šli uprostřed, a po obou stranách byli doprovázeni v bíle oblečenými dívkami s liliemi v rukou. V předu, šli někteří hudebníci, vzadu návštěvníci  kostela, a průvod se tak pohyboval za zpěvu do kostela, kde je přijal kněz. Tím věřila církev, že správně udělala, protože na jedné straně dodržela zákaz a na druhé straně přece jen měla procesí!“

     Vedoucí z obce Karlovce hlásil „Na tomto poli je v poslední době pozorovatelná velká aktivita. Omezení pohřebních průvodů měla za následek masovou účast jako nikdy předtím. Od jisté doby pozorujeme, že bývalí protivníci strany (komunisté a rudí) z nedostatku jiné činnosti patří k nejhorlivějším návštěvníkům kostela… někteří rodiče vykonávají na své děti případně nátlak. Členky BDM patří také od jisté doby k jejich ovečkám a některé jako kůrové zpěvačky. Pokusím se jim v nejbližších dnech kořist opět vyrvat. Podle mého mínění je původcem této aktivity je varhaník zdejšího kostela, dodavatel piva Bittman z Razové.

     Ke dni německé rodiny ve zdejším kostele, měl kázání farář z Opavy…církevní svátky jsou přinejmenším rovnocenné národním. Mládež se u nás v kostele málo nachází při zvláštních církevních událostech je většinou zaměstnána službou u praporu, což je velice chváli hodné“.

     V jarních měsících se konal ve Staré Rudné (Rudná pod Pradědem) misijní týden, jenž byl některými stranickými podniky téměř anulován. Podle mého názoru by bylo mlčenlivé přecházení misie…pro stranu lepší, neboť se tak pro stranu vytváří nikoliv tak nepravdivý názor, že strana pracuje proti katolickému náboženství. Obyvatelstvo, zde ve vsi, které nyní v těžké práci ve válečné době, je od těchto problémů vzdáleno, považuji za sjednocené“.

     Z okresu Moravský Beroun…přihlášky k vyučován přibývají (toto se týká i okresu Bruntál). Májové pobožnosti byly silně navštěvovány…v Guntramovicích některé členky spolku žen odepřely platit členské příspěvky. Zdejší farář je zvláště aktivní a vyučování náboženství mu bylo právě zakázáno. O to horlivěji chodil dům od domu. Ve svém obvodu mohu prosadit jeho okamžitý odchod.

     Z rozsáhlého hlášení za květen – červen vybírám “ Zvláště ostrá je nouze v bydlení v okrese Bruntál. Povolání posledních stavitelů schopných nasazení na frontu, je zajišťování výstavby obydlí na mrtvém bodu…Soukmenovci vidí, s jakou péčí se staráme o cizí pracovní síly. Na druhé straně však musí být se vší otevřeností objasněno, že pro obytné nouze našich vlastních soukmenovců nejsou ani pracovní síly, ani materiál v dostatečném množství“.

      Nebylo to pouze nedostatek stavebního materiálu, ale „ Pro nedostatek benzinu…činnost okresního úřadu pro vzdělávání vede koneckonců k tomu, že činnost okresního úřadu pro vzdělávání musí být ohraničena na místa, která jsou snadno dostupná. Přistavení vozidla již není možné“.

      I nadále pokračují zprávy o větší aktivitě církve, kdy V důsledku nedostatku dosud prováděných školení politických vedoucích a členů strany, je obtížné proti tomuto jevu se účinně postavit na odpor.  Zvláště v okrese Moravský Beroun musí osvětová práce a školení začít znovu.

      Jak se křesťanskosociální kruhy cítí sebejistě a s jakou neomaleností, ukazují některé z nich, vyplývá ze zprávy z Rýmařova „ Dne 25. 7. 1942 byl členem strany Ernst Langer jako první pohřben takzvaným stranickým pohřbem. Úřadovny strany požadovaly od farního úřadu zvonění kostelních zvonů. To ale bylo odmítnuto s odůvodněním, že nadřízeným úřadem  v Branici, bylo vyzvánění kostelními zvony při necírkevních pohřbech zakázáno. Místní skupinový vedoucí intervenoval u starosty, jakož i u místní policejní služebny. Farář nebyl přítomen. Teprve za pomoci okresního vedení a gestapa byly klíče ke kostelu, a tím i ke zvonům vydány.  Teprve pak se mohlo v kostele zvonit. Na cestě ke hřbitovu pohyboval se průvod kolem kostelíku „V lipkách“. V něm se uzavřel obecní zřízenec jménem Ludvík Bittner, který je fanatikem římskokatolické církve, a nechal klíč zastrčený zevnitř v zámku, tak že soukmenovcům, kteří chtěli tam přenést zvonění zvonů bylo tak znemožněno dostat se do kostela  Po pohřbu byl Bittner v kostele zajištěn kamarády z SS a policie, a předán na policejní úřad. Po zákroku by ihned propuštěn z obecních služeb“.

     Rovněž další zpráva je z Rýmařova, kde „Evangelická církev koncem května byly děti, vycházející ze školy, konfirmovány v evangelické víře. Při této příležitosti měl farář Hönsch z Bruntálu k dětem kázat a mimo jiné jim řekl „Můžete přeci mít v lásce všechny lidi, své nepřátele. Můžete přece vnitřně prosit o mír, aby tato strašná, všude jen utrpení přinášející válka mohla nalést brzký konec“. V této církevní výchově vidíme protistátní chování a nebezpečné ovlivňován mládeže. Naše mládež je ve škole, HJ a BdM poučována a školena

(v tom smyslu) že my všichni věříme ve velké vítězství našich zbraní, a církev je učí, že mají milovat své nepřátele, že se mají modlit za mír, který tím také může být uvítán bez vítězství“.