autor: PHDr. Václav Štěpán

V roce 2001 vydal Okresní archiv Bruntál shora uvedené zprávy, které v litoměřickém archivu nalezl PHDr. Václav Štěpán. (dokončení)

Ve zprávě za měsíce červenec – srpen 1942 se objevují stížnosti rolníků „… na nízké ceny jejich produktů, kdy rozhořčení je veliké, protože musí platit vysoké ceny…a husy pod rukou až 120 RM. Oni se ptají, jak mohou soukmenovci sto vydávat takové obnosy na tyto účely.

        Další skupina hlásí, že „Rolníci mohou dát lněné semeno šrotovat pro účely krmení, ale nesmějí si z toho lisovat olej, přestože pokrutiny po lisování mají tutéž hodnotu. Bylo by přece jen lepší, kdyby si směli pro domácí potřebu vylisovat něco oleje, aniž by museli vydávat kvanta na omastek, než když takto zkrmují lněné semeno. Neboť dříve, než by lněné semeno prodali, bude právě tak zkrmeno…dále neporozumí vždy tomu, že nouzově poražená zvířata často musejí být zakopány, když na druhé straně je velká potřeba kůží, tuku a kostí pro potřeby průmyslu…bylo by proto v zájmu válečného hospodářství, aby byly co nejdříve yybudovány spalovny zvířat…“.

     Zvyšovaly se protesty proti…stávajícím ustanovení o podávání zpráv pozůstalým po padlých, kdy „Podle nařízení OKW má být dodání o hrdinné smrti vojáka pozůstalým zprostředkováno nadřízeným. Jak to vypadá v praxi, kdy paní Julie Kauschová ze Suché Rudné  nr.67 dostala poštou 50 marek s přiloženým platebním ústřižkem. Až dosud však paní Kauschová, ani strana, nedostaly nějakou zprávu o hrdinné smrti kamaráda Josefa Kausche. Vypadá to tak, jako by se poukázka na 50 marek byla pro oddělení celá záležitost považována za vyřízenou“.

     „…množství cizích pracovních sil rovno utrpení země. Mnohovrstvost potíží a situaci, které je provázejí, se nedá pojmout do jedné zprávy. Nejvíce je vytýkáno to, že kromě Poláků a některých Rusů se ostatní civilní dělníci nedají odlišit od soukmenovců. Právě Ukrajinci si tak opětovně dovedou  – z části i prostřednictvím svých zaměstnavatelů –  obstarávat oblečení…je tomu tak, že v neděli chodí cizinci oblečeni lépe, než domácí obyvatelstvo. Bylo by proto nutné a pro střežení velmi vhodné, kdyby všechny pracovní síly  – v obzvláštní míře Ukrajinci –  byli povinně nosit označení, které by již navenek rozlišovalo jejich příslušnost k národu“. 

Hlášení za měsíce leden – únor 1943 – Týká se všeobecné Politické situace s ohledem na náladu obyvatelstva

Stísněná nálada existující v posledních týdnech jako účinek událostí na východě a po porážce u Stalingradu se v posledních dnech viditelně zlepšila. Zvláště poslední řeč ministra Dr. GOOBLESE , a proklamace Vůdce vzbudily opět novou důvěru. Porážka u Stalingradu působila na obyvatelstvo tísnivě, protože u Stalingradu stálo mnoho vojáků z obou okresů. Nyní byl ale tento šok překonán a učiněno místo rozhodnosti. Porážka u Stalingradu obyvatelstvo povzbudila a přivolala k plnění plánu. Toto se nejlépe ukazuje na možnosti požadované v podnicích, přinést důkaz, že tvořivý lidé slyšeli provolání Vůdce a porozuměli mu. V prvním únorovém týdnu již běžně běžely přesčasové hodiny, pracovalo se v neděli bez nároku na mzdu, takže již nyní byl získán obnos 42 000 RM jen z těchto dobrovolných oznámených výkonů. Výzva k totální válce, případně k totálnímu pracovnímu nasazení, vyvolala největší uspokojení. Ovšem očekává se rovnoměrné a spravedlivé. To, že jsme byli na východě vrženi zpět, lidmi nejen neotřáslo, ale zčásti je i zastrašilo. Je možno zjistit, že lidé, kteří pevně setrvali na našich ideích, jsou naplněni novým bojovým duchem. Jsou však ještě nepolepšitelní protivníci z dřívějška (kverulanti a komunisté) kteří v těchto dnech zvichřují jarní vánek. Obyvatelstvo hledí s klidem a rozhodností vstříc dalším událostem a může být také konstatováno, že zprávám, a zvláště zprávám armády, je opět věnována velká pozornost. Navíc jsou malicherné stížnosti. Obyvatelstvo tedy rozpoznalo vážnost situace a zvláště široké vrstvy obyvatelstva mají pochopní pro všechna opatření, která dosud byla uplatněna, když sebou přinášejí tvrdost.       

     A tak byly odhodlaně přijaty zprávy o podniknutých opatřeních jako např. uzavírání obchodů, dále bylo na Rýmařovsku celkem pochopeno, že finanční úřad bude přeložen do Bruntálu, že je také úmysl spojit rýmařovský landrát s úřadem landráta v Bruntále atd.

    Divoké šíření poplašných zpráv věru ustoupilo, ačkoliv se ještě stále musí, konstatovat, že jsou posluchači cizích rozhlasových stanic, přičemž jsem některým již na stopě.

     V okrese Moravský Beroun koluje předpověď, že válka bude trvat ještě sedm let.

     V souhrnu lze říci, že vůle k vítězství všeobecně existuje a je neotřesitelná. Nachází nejjistější výraz ve výsledcích na shromáždění, na ulicích, na sbírkových nedělích.

     V stejném datu hlášení je stať „Týká se NSDAP  –  Strana, se také více objevuje na veřejnosti a je stále více považována za nástroj práva a spravedlnosti. Za zmínku přitom stojí, stranou zavedená akce, kterých se příslušníci lazaretů po nedělích zúčastňují v selských hospodářstvích. Podle novin si v ranních hodinách rolníci odvezli na saních a lehkých vozech schopné vojáky z lazaretu v Bruntále, a zavezli je do svých hospodářství, aby pak odpoledne s nimi v největším sále vesnice slavili svátek obce a po večeři, která se místy konala společně, byli ranění odvezeni do lazaretu v Bruntále. Pohoštění bylo nanejvíš bohaté a nálada v  v lazaretech v důsledku toho výtečná. Zde vykonávají venkovské ženy, vedeny nacionálněsocialistickým ženským spolkem, to nejpříkladnější. Tato akce zavedena stranou, okresním zmocněncem pro zaopatřování lazaretů ve spolupráci s okresním vůdcem rolníků.

Nanejvíš dobrý výsledek župou organizovaný shromáždění v okrese Bruntál, může být považován za přiznání důvěry obyvatelstva v NSV.

Probíhající srazy politických vedoucích celého okresu umožnily, aby také službou pověření náhradníci mohli získat v každém ohledu ještě lepší postavení. Těžkosti se vyskytují v řadě místních skupin v důsledku činnosti hasičstva, podle mého názoru přehnané. O stavu v tomto ohledu  panuje v okrese Moravský Beroun, jsem již jednou podal zprávy. Tento stav se také teď objevuje v okrese Bruntál. V některých místech je tomu tak, že se uznává pouze služba v hasičstvu.          

Naposled vydané nařízení župního vůdce Doplňky k evidenci lidí bylo co nejvřeleji přivítáno proto, že s tím umožní dosud existující muže roztřídit podle jejich schopností a stávajících potřeb tak jich použít. Tím se odstraní dvojkolejnost a na druhé straně bude jistěji organizována služba ve straně a formacích“.

Plánovaný cyklus shromáždění nemohl být uskutečněn pro nedostatek pohonných hmot, jelikož většin obcí je dosažitelná jen autem, pokud by řečník nechtěl chůzí ztratit dva dny.

S velkou nevolí bylo dáno najevo, že pro propagandu říšského pracovního společenství, byl jako náhrada škod, určen velký obnos papíru, který není v poměru k dnešní nouzi o papír…na našem území je tomu tak, že pro podpal je využíváno klestí, velice se šetří elektrickým proudem a je sotva možné, dostat dopisový papír pro udržování spojení s kamarády…dále se volá po filmových představeních, zvláště když vzhledem k povětrnostním podmínkám  jsou objednaná představení zrušena. Je projeven přání, aby při promítání bylo umožněno použít co nejvíce filmů přístupných mládeži, aby i mládež měla možnost navštěvovat filmy místní skupiny. Právě ohledně mládeže existují stálé ostré debaty a rozdíly v mínění. Dochází k tomu, že je zakazován vstup již vyškoleným příslušníkům HJ

Ačkoliv již o několik dnů budou plnit povinnosti jako vojáci a tím i jako muži. Proto je třeba zvážit, aby bylo povoleno již vyškolené mládeži docházet na všechna filmová představení i do veřejných kin.

Právě ohledně mládeže existují stále ostré debaty a rozdíly v mínění. Dochází k tomu, že se zakazuje vstup již vyškoleným příslušníkům HJ, ačkoliv za několik dnů později budou muset  plnit svou povinnost jako vojáci, a tím i jako muži. Proto je třeba zvážit, aby bylo povoleno již vyškolené mládeži docházet na všechna filmová představení do veřejných kin“.

Školení místních skupinových vedoucích a okresních vedoucích úřadů, provedené v Karlově Studánce, mělo dobrý účinek. Bylo přivítáno nařízení župního vedoucího provádět v místních skupinách školení se zaměřením na praktickou práci…Oběžník pro blokové vedoucí vydaný okresním úřadem pro školení v Chebu, jen nanejvýš dobrý podnět, který by měl být rozpracován, aby byl k dispozici jakožto malá příručka pro denní potřeby blokových vedoucích“.

Veveří dnes

Bod  8 – Církevní otázky – Aktivita římskokatolické církve neustále vzrůstá. Návštěvy kostelů stoupají. V těch místech, kde jsou návštěv nedostačující, chodí faráři od domu k domu, aby získali lidi pro návštěvu kostelů. V řadě obcí konají faráři na svých farách biblické hodiny, modlitební hodiny, zpěvácké večírky a školení pro ministranty. Těmto počinům je velmi těžko čelit, protože tyto věci nejsou zakázány. Zde se musí jen přihlížet, jak si církev sále větší měrou dělá nárok na vedení lidí. Přestupky farářů jsou průběžně hlášeny gestapu, aby se mohlo odebrat nejostřejším bojovníkům právo, za vyučování náboženství. Bylo také zjištěno, že o sbírkových nedělích a ve dny uličních shromáždění v některých obcích faráři vyzývali ke zvláštním sbírkám pro papeže, mise a podobně, které se konají uvnitř kostela, zčásti také během bohoslužeb. Je tedy vhodné obezřetnosti, jelikož je zjištěno, že v kostelech je dáván mnohem větší obnos, než na uličních shromážděních. Zatím co pro sbírkovou neděli nebo uliční shromáždění zbývá několik feniků, v kostele se dávají markové obnosy. Kázání farářů jsou obezřetelnější. Ojediněle stále dochází k tomu, že členové strany, mezi nimi i političtí vedoucí jsou činní jako kůroví zpěváci a podobně. Čili faráři používají ro své stanovení cíle každé ohlášené ztráty. V poslední době bylo v některých místech zjištěno, že faráři se snaží získati obrazy všech dosud padlých, které pak v kostele  na velmi nápadných místech, vystavují“

Jak v následujícím hlášení to byla nejen katolická církev ale „Část bývalých komunistů se ve dnech krize opět odvážila poněkud vystoupit a stala se šiřiteli pobuřujících zpráv, a nepravdivých líčení na frontě. Tito lidé udržují mezi sebou neustále spojení, i potom, co jsou odděleně na velmi od sebe vzdálených místech v důsledku pracovního nasazení.  Příležitostné dovolené potom slouží jako prostředky výměny názorů a také k předávání hesel se státně nepřátelskou tendencí. „Zpozoroval jsem tyto jevy – tak mi hlásí místní skupinový vedoucí z Moravského Berouna.

V místní skupině ve Velké Střelné došlo k některým výrokům, mim jiné „ Už nebude moci nikdo narukovat, protože Rusové již beztoho půjdou dále“. Velká Střelná bývala baštou komunistů. Tyto události již byly hlášeny gestapu. Místní skupinový vedoucí mi napsal, že když se bez okolků nepřikročí k zásahu proti tomu, uvede on osobně, jak v době boje, věci ručně do pořádku bez ohledu na to, co mu bude přitom hrozit. Komunisté již byli pozatýkáni kvůli poslechu zahraničního rozhlasu“.

Situace v průmyslu byla podle hodnoticí zpráyy za měsíce leden-únor 1943 „Chuť do práce a vůle k výkonnosti v podnicích okresu Bruntál je jako předtím nepřerušena a je na vzestupu. Strana případně Německá pracovní fronta v (DAF) je zde stále činná. Nejenom že plánovaná výchova obyvatelstva ke zvýšené výkonost má výsledky, nýbrž nadto stálými poradami s podnikovými šéfy bylo zde bylo mnoho dokázáno. Tak například výkonnost zbrojního podniku Emricha Macholda jakožto tkalcovna lnu v uplynulém měsíci, za který je podávána zpráva se dále zvýšila. V tomto podniku se dříve vyráběly nejjemnější damašky a froté boží. Podnik se zcela přeměnil a vyrábí nyní jen trojvazný kepr. Denně se v tomto podniku vyrobí ll.000 metrů trojvazného kepru. Firma byla příslušnými nadřízenými úřady c jmenována kmenovým podnikem, aby mohla zpracovávat hotové uniformy.

Okresní předseda Německé pracovní fronty mi dal k dispozici následující zprávu: Nynější zesílená válečná povinnost k vlasti, vyjádřená proklamací našeho vůdce, staví nás před úkol  učiniti všechno, aby ve všech podnicích bylo dosaženo dalšího zvýšená výkonnosti. Na území okresu Bruntál se považují za nejdůležitější skupiny les a dřevo, železo, kovy a textil,  (přádelny lnu a konopí, tkalcovny lnu a hedvábí) Válečné náklady lesních podniků představují maximum požadované výkonnosti. Počet německého obyvatelstva, které je zaměstnáno v těchto podnicích, obnáší dnes stav 30-40 % stavu z roku 1939. Jde také o ony skupiny, které zaměstnávají nejvíce cizích pracovních sil. V obou správních okresech je třeba odstranit 380.000 plnometrů1 metrů poraženého dřeva, které je nutno také pokácet a také dodat.

Poslední úkol klade velké požadavky na převážení dřeva, což je hlavně v rozporu se zemědělstvím. Produkce pil může být – viděno z venku –  již dnes označena za nadprůměrnou, ačkoliv v této skupině je nasazen v průběhu posledního měsíce nezanedbatelný počet méně výkonných cizích pracovních sil. V obou skupinách je možno každopádně očekávat další odvody  k vojsku, a jestliže se přesto podaří získat požadovanou výkonnost, znamená to pozoruhodný válečný výkon obou těchto skupin…Tkalcovny lnu vykazují pozoruhodnou válečnou výkonnost v důsledku toho, že se podařilo na území okresu, který je znám jako lnářská oblast nejenom v přádelnách přízi splést a v tkalcovnách ji použít, ale také utkané plátno konfekčně zpracovat až k hotovým uniformám…

Tkalcovny hedvábí, ačkoliv byly předtím výslovně producenty módního hedvábného zboží, byly ve zvýšené rozsahu zařazeny do válečné výroby. Plněním bleskového programu (výroby padáků) jsou plně zaměstnány, co mohou tyto podniky plnit jen tak, že nyní pracují na tři směny.

Oba podniky pro výrobu potravin jsou ve značné míře zaneprázdněny zásobováním vojenských oddílů a civilního obyvatelstva výrobky potřebami z hlediska války.

Stolařské řemeslo bylo již po měsíce zapojeno do velkého výrobního programu saní a člun pro jednoho muže a může dodávky přes stále se snižující počet osazenstva včas provádět.

Ve zprávě je nadále požadováno zvýšení dodávek vajec, vepřového masa “v první řadě lidé z měst a podniků, protože venkovské obyvatelstvo je zřejmě zásobeno ze svých domácích porážek…stále jsou uváděny požadavky na lepší příděl bot …rolníci pokud nemohou pracovat na polích, věnují se svozu dřeva…ze zpráv vychází najevo, že je nedostatek sena, které působí velké starosti, protože krmiva nejsou, ale stále jsou nárokovány větší a větší množství pro vojsko, takže lze mluvit o nadměrné poptávce po senu, takže je zřejmě ohrožen chov dobytka a nastane další pokles produkce mléka“

„Organizace střežení pořádku v okrese Bruntál (?) je stále výkonnější. Byly odkryty již mnohé špatnosti a zčásti již i zastaveny. Bylo zjištěno, že nasazení Poláci mají územní shromáždění, k nimž si přivlastňují dokonce jízdní kola svých zaměstnavatelů. Dále byly nasazenými hlídkami zmocněnců pro střežení zpozorovány schůzky různých cizinců. Tak mi hlásil místní skupinový vedoucí z Rýmařova, že při pochůzce v poslední neděli v 10 hodin večer se konalo v uzavřené části podniku shromáždění si 50 Ukrajinců – mužů i žen kteří přišli z celého okresu. Ve velké míře jsou cizinci ve svém vystupování velice domýšliví, většinou líní a nedbalí ve své práci, zvláště tam, kde – jako například v zemědělství – mohou být pod dozorem.

Zvláště sebevědomě vystupují Češi, kteří si osobují mezi ostatním cizinci  právo hrát vedoucí roli. Volá se neustále po společném táboru, aby bylo možno cizince z jednotlivých táborů lépe střežit a stáhnout dohromady.

Stále také dochází k tomu, že některé německé ženy a dívky vykazují vůči cizincům nemožné chování. Jednotlivé případy jsou ihned hlášeny gestapu.  Velmi zajímavé může být to, v Rýžovišti jeden Čech, pocházející z protektorátu, dělník, měl intimní styky hned se dvěma německými dívkami. Jedna dívka je nevěsta korutanského vojáka, druhá nevěsta  příslušníka SS, který nyní souží ve vojsku. Poměr nezůstal bez následků. Obyvatelstvo bylo a je rozhořčeno. Případ byl, jako všechny ostatní postoupen gestapu“.

Některá hlášení jsou příliš rozvláčná, a navozují atmosféru souhlasu, když vzápětí je situace  hodnocena. „ Náladu je třeba označit jako stísněnou. Vzrušení po porážce u Stalingradu a potom proklamující totální válka, byly také z větší části vzaty na vědomí. Navenek se zdá, což také může být řečeno, že dnes každý soukmenovec je si jistý v tom, že jenom totálním nasazením může být dosaženo cíle. V důsledku porážky u Stalingradu došlo velmi mnoho oznámení o ztrátách a zmizeních, které přirozeně vyvolaly nářek zvláště na vesnicích a malých městech, kde ztráty jsou brány s větší účastí, než ve městech. Také výše ztrát je nestejná. Zvláště tvrdě byly postiženy některé, obce, jako obec Mastník v okrese Moravský Beroun, kde skoro třetina narukovaných je hlášena jako padlí nebo nezvěstní.

Zvláště smrt náčelníka štábu Lutzeho a zanechala mezi obyvatelstvem velký dojem a vyvolala pamětihodný velký soucit s Vůdcem, který – jak říká hlas lidu, v těchto těžkých létech nebyl ničeho ušetřen“. V takové situaci je možno neustále zjišťovat, že láska, úcta a věrnost Vůdci jsou zajisté v nynější době nejlepším základem a rozhodně se nedá pomýšlet na to,  aby lid se někdy mohl  odtrhnou od Vůdce… Jako další důkaz dobrého chování obyvatelstva můžeme hlásit, že akce uzavírání obchodů, jakož i pracovní nasazení, byly provedeny bez podstatných těžkostí. Je jasné a srozumitelné, že některé případy potřebují ještě objasnění a jsou tu a tam předkládány stížnosti.

Aby byl obraz o náladě doveden do úplnosti, nesmí se zamlčovat, že únava z války přináší s sebou také určitá vybočení.  Tak jeden soukmenovec ve Vrbně v jednom podniku se vyjádřil asi takto: “Že mu není líto, když padne nacista, ale lituje ty, kteří nejsou nacionální socialisté“. Toto vyvolalo velké pobouření, dokud soukmenovec nebyl odveden Tajnou státní policií. Jiný případ mi byl hlášen, kdy se starý sociální demokrat vyjádřil takto: „My, staří socialisté, se nevzdáváme naděje, že Rusko válku vyhraje. Tento starý socialista je nyní strážmistrem četnictva já to samozřejmě hlásil Státní tajné policii…je také možno zjistit, že v jednotlivých obcích – ale jde o velmi odlehlé obce, kde dříve byli protivníci velmi aktivní, tito nabýval více odvahy na základě ústupu na Východě a podobně. V obzvláště v rafinované formě vnášejí mezi obyvatelstvo nejistotu.

Tak jsem se dozvěděl zprávu z Velké Střelné okres Moravský Beroun, že jsou tam ojediněle kladeny provokativní otázky, zda můžeme  skutečně rozhodnout válku v náš prospěch…Ofenziva angloamerických sborů v Tunisku a stálé nálety na západě stojí v popředí (zájmu) oproti bojovým akcím na Východě. V této souvislosti jsou stále kladeny otázky na bojovou sílu čtyřicetimilionového italského národa.

Po úplném ústupu z Afriky se lidé obávají invaze angloamerických sborů na pevninu, k čemuž už nyní nepřátelské letectvo připravuje podmínky proti našim. Tyto otázky které jsou vrhány na nejvíce prostoduché hlav, nejsou kladeny jako potvrzení faktů, ale jako na objasnění. Široké masy, pro které vlastně a výhradně shromáždění určeny, zůstávají  vzdáleny a žijí vlastním životem. Přitom právě tito soukmenovci patří mezi ty, kteří hodně nastavují uši všem fámám a slyšenému věří.

Na závěr zprávy z Velké Střelné ještě hlásím, že právě tam je v poslední době návštěva kostela živější. Klerikální nálady v okrese Bruntál jsou opravdu všeobecně známy.

Také z Hluboček (okres Moravský Beroun) jsou v poslední době podávány zprávy o jistých nepokojích mezi obyvatelstvem a jeho příčiny jsou poslech zahraničního rozhlasu.

Zde je  pro objasnění blízká protektorátní hranice. Z kolujících zpráv se opakují některé…Vůdce se nervově zhroutil. Tato fáma brzy poté zmizela, v důsledku proslovu Vůdce ke dni památky hrdinů přenášená rozhlasem. Další zpráva koluje o údajných rozporech v císařském táboře. Musolini je v těžkém postavení vůči císařskému domu zvláště kvůli korunnímu princi. V pozadí stojí papež.

Dále se velmi zvedly debaty o osudu vojáků obklíčených u Stalingradu.  

Někteří údajně vědí, že přijdou zprávy a je možné přes Ankaru. Z Leskovce okres Bruntál přišla zpráva, že jeden voják napsal z fronty na lístku. Že když padne do zajetí, bude možné s ním udržovat spojení prostřednictvím švédského královského dvora.

Důvěra obyvatelstva ke straně může být označena za dostatečnou a upevněnou. I když jsou straně přičítány uzavírání podniků, totální nasazení a různá jiná opatření, bylo tiskovými zprávami v “Deutsche Post“ dáno obyvatelstvu na vědomí, že se strana podílí na uzavírání podniků a obchodů jako vedoucí síla.

Velké zhoršení nálady ve správním okrese Rýmařov bylo zaznamenáno v důsledku zrušení landráta v Rýmařově a přenesen některých oddělení do Bruntálu. Nařízení zrušení landrátu vyvolalo mezi obyvatelstvem správního okresu Rýmařov docela velké pobouření, že v důsledku toho se ušetří dvě pracovní síly, ale, obyvatelstvo, které je závislé na styku s úřadem, ztratí mnohem více. Také politické důsledky opatření jsou značně pochybné. Poukazuje sa na to, že obyvatelstvo správního okresu Rýmařov své povinnosti vůči státu všeobecně nejenže vzorně plnilo, nýbrž se také v každém čase příkladně projevovalo dobrovolnými výkony všeho druhu, zvláště při spolupráci se stranou a formacemi. Obyvatelstvo správního okresu Rýmařov se cítí zrušením úřadu landráta jako nanejvýše utlačené a macešsky odstrčené. Proto lze účinek těchto opaření na náladu v okres Rýmařov označit jako nepříznivý, zvláště když bude brzy provedeno i zrušení finančního úřadu v Rýmařově. Samotné město Rýmařov se obává, kvůli zrušení obou úřadů v pozdější době  i  existenci hlavní školy. Bez ohledu na to se může říci, že podstata chování obyvatel Rýmařovska snese i toto opatření, aniž by se daly očekávat obavy co do vlivu na chováni“.

V části hlášení Týká se NSDAP za měsíc březen – duben – Povolávání do armády v polední době přineslo sebou mnohé změny… zvláště zrychlené povolání ročníků 1897-1900 bylo pociťováno jako velmi tvrdé… Nadále probíhají změny velitelského sboru místních skupin v důsledku odvodů a není lehké provést obsazení, kdy např. v místní skupině Sovinec,  je k dispozici 5 – 6 členů…Těžký úkol, který musí každý místní skupinový vedoucí  splnit, je  doručování zpráv o padlých. V místní skupině Horní Město byl mstní skupinový vedoucí označen jako „pták smrti“. Pozůstalí zde pak činí různé nerozvážnosti, jak o například mi hlásí místní vedoucí buňky z Heroltovic, místní skupina Libavá, okres Moravký Beroun. Když přinesl soukmenovci Johanu Beneschovi zprávu, že jeho syn padl, otec nejdříve plakal a pak počal řvát:“ Zato nese vinu ten krvavý pes, který nás připravuje o naše děti“. Tento výrok opakoval asi desetkrát. Vedoucí buňky se snažil manžele přesvědčit o nutnosti oběti. Na to proti němu vystoupila manželka s výrokem: “Přestaňte s těmi nesmysly, Rusové nepřijdou“.

Tyto negativní zprávy byly vyvažovány pozitivními, kdy “Německá pracovní fronta, okresní správa Bruntál, pokračuje v sociálně zdravotní péči… důvěra k Německé pracovní frontě, případně straně, zcela podstatně vzrůstá. V okrese Bruntál bylo vybráno v zimní válečné  pomoci v roce 1942/1943 celkem  1 014 000 RM proti 627 000 v předešlém roce 1941/1942 \a 459 000 RM v roce 1940. V okrese Moravský Beroun bylo vybráno v zimní válečné pomoci 1942-1943/ celkem 573 000 RM oproti 386 000 MR v předešlém roce!.

Stížnost na propagandu se objevila ve zprávě za měsíc duben, kdy“ V poslední  jsem obdržel několik upozornění a poukazováno na to, že zpravodajské služba prostřednictvím vratislavského rozhlasu by měla být zastavena. V tomto území je tomu tak, že narušení nemůže zabránit vstupování cizích stanic do vysílání a tyto jsou v tomto území slyšitelné. U části obyvatelstva, které má slabou důvěru (jezuitské chování), toto nachází stále odezvu a tak potom vzniká podnět k různým fámám… Naléhavě proto žádám aby do těchto obou  horských okresů, byl přednostně poslán filmový vůz. Kdyby filmový vůz v budoucnu kvůli poruše motoru nebo jiných vypadl, tak jsou obce ochotny provést převoz promítacího zařízen přistavením vlastních dopravních prostředků.

Ostatně by bylo velkou výhodou, kdyby župní filmový úřad chtěl zřídit pobočku ve východní části sudetské župy… jak je plánováno zřízení v Leskovci promítací sál“.

Každoročně byla ve zprávách věnována značná pozornost „Jízdy k setí na Velikonoce, které letos byly provedeny pod vedením strany (aktivizace vesnické kultury a okresního úřadu pro školení) a to v mnoha obcích. Způsob provedení nejenom že ve většině případů došel odezvy, nýbrž způsobil nadšení. Účastníci byli většinou pyšní nato, že se mohli těchto jízd zúčastnit.

Kdyby se nám podařilo aktivizací vesnické kultury, vytvořením slavnostních hodin (?) a aktivizaci zvyků vychovat soukmenovce, pak jsme na nejlepší cestě překonat starý svět bez kulturního boje.

Předložil jsem zprávu, jak by měly takové jízdy být na Velikonoce provedeny v našem smyslu

Když jízda začala, přišel jeden příslušník branné moci, který den předtím přišel na dovolenou, se svým koněm a chtěl se jízdy zúčastnit, avšak nechal si od faráře vtisknout do ruky kříž, čím celá jeho velikonoční jízda přišla vniveč.  Z toho je vidět, že jednotliví faráři se absolutně nedají odvrátit od toho, aby si církev stejně jako předtím nedělala nárok na vedení lidí.

Může být také Zajímavé, že na Moravskoberounsku celá řada farářů předkládá žádosti o stavby prostorů, zajišťujících proti bombardování pro úschovu matrik. Vyslovil jsem domněnku, že se vybudováním prostorů chtějí především faráři sami zabezpečit v první řadě sami. Říšský místodržící dal 17. dubna 1943 přes příslušná místa na vědomí, že takové žádosti musí být zastaveny, protože jejich schválení nebude udělováno.

V poledních měsících – hlášení za březen – duben 1943 – mi bylo hlášeno, že v kostelích jsou prováděny nejrůznější sbírky „pro děti z vřesovišť“, Za koňský dorost“, a nyní také „za svaté země“. Ptal jsem se Tajné státní bezpečnosti v Opavě na sdělení, které sbírky ve kterých kostelech jsou povoleny. Z tohoto místa mi nemohla být sdělena žádná správná směrnice. Bylo by ale velmi účelné, jestliže okresní vedení obdrží jinak velmi přísné důvěrné sdělení, které druhy sbírek (podle účelu) jsou v kostelech povoleny  a při docházejících hlášení by nemohlo být hned zjištěno zda prováděná sbírka byla povolena nebo ne. Kdyby se při každém hlášení – které většinou pak již nemá většinou další účel –  musí nejprve ptát, zda je to povoleno, nebo ne. Tak je to podle mého mínění nanejvíš komplikovaná procedura, která se  brzy uvede sama vniveč“..   

Vidím zcela jasně, že zde v obou okresech se musí přikročit k mé otázce velice obezřetně. Jak jsem Vám hlásil na jiném místě, je návštěva kostelů v mnoha obcích skutečně živá. Zvláště v měsíci květnu byly probíhající bohoslužby v některých obcích okresu Moravský Beroun a Bruntál, velice dobře navštíveny. Z toho nelze vyjmout ani město Bruntál. Stěží mohou největší kostely pojmout návštěvníky. V některých obcích okresu Moravský Beroun je to velice zlé. Předložil jsem zprávu, že v jedné vesnici starosta, spolu s místním vedoucím rolnictva, mají větší vliv na obyvatelstvo obce než vyšší nadřízení, zaujímají ještě zcela klerikální postavení. U příležitosti pohovoru u starosty obce Jestřebí v okrese Moravský Beroun bylo nenápadně pozorováno, jak bylo více než bohatě vyzdobeno jeho obydlí. Bylo tam napočteno celkem 11 modlitebních knížek a 4 růžence, které ležely i v místnosti, v níž byla vykonávána obecní úřední činnost. Stěny místnosti byly přeplněny obrazy svatých. Zde zasahovat by bylo nanejvýš obtížné.  Při jakémkoliv zásahu by byla celá obec pro naši výchovnou práci ztracena“.

V bodě  21 – Průmysl – Hedvábnický průmysl v okrese je stále  plně vytížen.  Firma Schiel a. s. továrna na výrobu hedvábí v Rýmařově, obdržela velmi významnou stálou zakázku na  padáky, která s sebou přináší nejenom plné zaměstnáni dělníků tohoto podniku, nýbrž vyžaduje zaměstnáni i dělníků dodavatelů, na území našeho okresu.

Průmysl tkaní lnu je vesměs vytížen. Přádelny lnu mají těžkosti v kvalitě dodávaných surovin.

V oblasti obchodu a řemesel nastoupily díky oznámení totální válce, že až dosud různé změny. Všeobecně se mlže říci, že ještě pozůstalé provozovnu mohou ještě krýt nejnutnější  potřeby obyvatel v nouzi, avšak  e pociťován nedostatek  zvláště u řemesel, velký nedostatek provozoven, schopných náhradního nasazení a ochotných to provádět. Řemeslníci jsou vesměs přestárlí, a čím dále bude válka trvat, tím více bude klesat výkonnost.

Uzavírání obchodů přináší sebou mnoho tvrdého a způsobuje, a jak jsem se již jednou zmínil v mnoha případech straně a místním úřadům způsobuje mnoho potíží. Náklady na práci jsou velmi vysoké. Uvolněné pracovní síly nestojí v žádném případě k tomu, v co se doufá“.

Pod bodem 25 – výchova k povolání v zemědělství – Tomuto opatření věnuji plně a zcela   svou pozornost. Musí být v první řadě záležitostí strany… aby vychovala zdatné rolníky v tom, že výchova k povoní bude využita ke světonázorovému usměrnění obyvatelstva na venkově. Všechny dosud vznášené stížnosti ze strany vesnického obyvatelstva na úbytek půdy atd. souvisejí s řešením tohoto problému. V první řadě se, podle mého míněn, musí našim německým rolníkům objasnit, že tak jako předtím mohou a musí mít pevnou víru  v budoucnost německého rolnictva. Úbytek půdy a tím i útěk z rolnických povolání je   otázkou udrženi  nynější generace rolníků. Jestliže na jedné straně rolník a rolnice proklínají svoji dřinu od rána do noci, nadávají na obtížnost své práce, nemůže rolník na druhé straně  chtít z tohoto  z života nějaký rozvoj. Zde je zapotřebí vidět jedno: zatím co rolníci, jakož to lidé spjatí s přírodou, se musí co nejdříve připojit k našemu světovému názoru, vidí v těchto časech většinou svůj život ještě podle starých řádků. Proklínají svoji práci, cítí se jako méně cenní, říkají dokonce „ Já jsem jenom sedlák“. To vše místo toho, aby ukazovali svoje hrdé chování a byli pyšní na to, že jen svobodní rolníci – včetně držitelů statků –  něco znamenají. Po staletí trvající náboženská výchova je učila trpělivosti. K tomu je také vedla špatná kultura bydlení, uspořádání vesnic a statků a podobně. Jdu ještě dále a říkám: Zatím co označení proletář mezi ostatními tvůrčími pracovníky v podnicích a podobně, je již přijato jako skutečnost, mezi venkovským obyvatelstvem existuje dále jako předtím označení „pacholek“ a „děvečka“.  Považuji proto celý systém výchovy k povolání jako výchozí bod. Bude to veliká politická výchovná práce i do budoucna, neboť potřebujeme, jestliže má být Německá říše říší rolníků, a jestliže se má naplnit dosažení cíle, přeformování soukmenovců na trvale selské německé lidi“.

Posledním odstavcem hlášení za měsíce  březen- duben 1943 – Cizinci. Právě velké zaopatřením rolnictví cizími pracovními silami dává nanejvýš vyniknout shora uvedené akci k výchově k povolání. Od pracovního úřadu, pobočka Bruntál, my byly dány k dispozici d údaje pro okres Bruntál, z nichž vyplývá, že v okrese Bruntál máme zaměstnáno jen 1086 pracovníků v zemědělství čeledínů a učňů v zemědělství, z řad domácího obyvatelstva do 25 let věku. Naproti tomu cizí pracovní síly v celém okrese Bruntál mají přes 1400 osob. Stáří cizinců je v průměru u žen asi 20 let, u mužů asi 32 let. Jestliže se vezme v úvahu, že německé pracovní síly obsahují 429 osob a cizí 587, nemůže být za to (tento stav) nadále uváděna válka jako omluva. Kvůli velkému množství nasazení cizinců, které se ještě zvýšilo jejich nasazením v lesnictví, průmyslu atd. Vzrostla bída země, což je asi objektivní jev…chování většiny je k cizím dělníkům korektní. Jednotlivá vybočeni je možno přičíst na vrub ještě neprovedeného oddělení společného hospodaření u sedláků (společné obědy).

Během uplynulých krizových měsíců se mnozí cizinci chovali drze a domýšlivě. Toto bylo zjištěno nejen u Čechů, nýbrž také u Poláků a Ukrajinců a také u některých sovětských východních pracovnic. Z jednotlivých případů lze uvést pro ilustraci, že v Suché Rudné byl jeden východní dělník svými soudruhy z tábora označen jako „partyzán“. Tento počátkem dubna také odepřel práci a své zaměstnavatelce hrozil, že ji uřízne jazyk, a sám se označoval jako „partyzán“. Hrozil ji bezprostředně  slovy: “Když se jednou dá s ostatními partyzány a kozáky…, aby ji zastrašil“.

Ve zprávě předkládané za měsíce květen-červen 1943 „Přehled o všeobecné situaci s ohledem na náladu obyvatelstva. “Důvěra obyvatelstva ke straně může být beze změny označena jako dobrá, neboť každý soukmenovec přichází se svými starostmi, stížnostmi a prosbami k straně. Důvěra je ovlivněna jen tím, že obzvláště příslušníci vojka vyprávějí nejdivočejší zvěsti, kterým snad čeleno, neboť se straně rádo říká „ Ano, vy musíte dělat propagandu“. Z obíhajících fám které byly příslušníky vojska rozšířeny mohu opakovat jen následující „Že nyní ofenziva není plánována proti Rusku, nýbrž proti Anglii…kdy byl jeden z ni h napomenut o škodlivosti svého chování, by Brückner dotázán , zda ví, že Dr.Geoblles byl v Berlíně v autě kamenován…dále jsem byl informován, že nálada ve vojsku v etapě u Paříže není dobrá…“.        

V další části zprávy pokračuji dopisem člena NSDAP Aloise Furcha z Bruntálu, ze kterého vyjímám: “ Nacházím se od 5.června 1940 ve vojsku…Mám jistý dojem, že se pracuje a pobuřuje proti straně, ale zvláště proti vedení a také proti našemu Vůdci. Objevují se výroky, které moje nacionálně socialistické cítění musejí nejtěžším způsobem pobuřovat…Obecně se tvrdí, že Vůdce je pod tlakem a je vháněn do války, za což jsou odpovědni zejména říšský vedoucí SS Himmler, Dr. Robert Ley a jiní nejbližší spolupracovníci Vůdce. Nyní osud vezme jiný průběh událostí a budou se ze všeho zpovídat. O to je třeba se přičinit. Všechny tyto a podobné výroky jsou pronášeny s neuvěřitelným opovržením a zcela veřejně. Se mnou jsou jen někteří staří bojovníci, kteří přihlížejí k takovému jednání s největším rozhořčením. Mám takový dojem, že se nic proti tomu nepodniká., aby se zastavila taková nebezpečná, rozkladná a podvratná propaganda.

Zcela veřejně jsou sledovány komunistické tendence. Z mnoha vtipů a komunisticky laděných výroků a písní uvádím následující text: “Máte již obraz Vůdce, Máte již obraz Vůdce, Ne my žádný nepotřebujeme, neboť již Stalinův máme“.

Jako další skutečnost uvádím: U příležitosti posledního děkovného svátku za žně, jsem poslouchal velkou řeč říšského maršála Göringa. Padly hanlivé poznámky, kdy řeč byla oceněna jako žvanění, a nebyl o ni zájem. To Je cítění ne nějaké zanedbané menšiny, nýbrž většiny…že se štvaní skutečně zaměřuje proti Vůdci, rozpoznal jsem z různých scének, které je možné slyšet “ Vůdce není žádný vojevůdcovský genius, jakým ho dělá propaganda a tisk, neboť on to ve světové válce dotáhl jen na svobodníka. Jsou zde jiní muži, jimž je možno vděčit za předcházející úspěchy. Je možné slyšet, jakou špínou je Vůdce vláčen.  Od  vojáka, který byl na dovolené v území postiženém bombardováním, bylo proneseni jako údajný výrok postiženého obyvatelstva, že Vůdce je fantasta, protože pořád ještě věří ve vítězný konec války.  Takovéto výroky nenarážejí na n odmítání, nýbrž na souhlas a musejí připravit půdu pro další rozklad…pro mne je bolestné předkládat zde právy o vší zlobě a odpadlické kritice. Věřím Vůdci, důvěřuji jeho vedení, věřím ve vítězství, stojím vždy v řadách těch, kteří  následují Vůdce v lásce a víře, jenom bolest a starost, které mě musejí jímat při takovém rozkladu způsobily, že jsem Vám tyto skutečnosti dal na vědomí s vřelou prosbou, aby jste se postaral co nejrychleji o nápravu, Vámi používanými způsoby, aby zde konečně nastala změna, aby mohlo být potlačeno velké zlo“.      

Bod 2 – Týká se práce NSDAP – Kvůli povolávání účastníků světové války, s nimiž se ještě před mnohými měsíci počítalo, vznikly všude mezery, takže je předpoklad pro další aktivizaci stranické práce…které jsem musel zastavit kvůli mnoha jiným podnikům, zejména kvůli začínajícím žním a senoseči. Jakmile toto skončí, budou tyto aktivity pokračovat. Mezitím jsem zapojil sám sebe a členy okresního vedení do večerů buněk v městských skupinách. Jako heslo pro tyto večery jsem určil otázku „Proč jsi člen strany?  Jelikož jsem pochopil, že jen tak na území celého okresu mohu nejjednodušeji objasnit zvláštní úkoly členů strany během války. V tomto rozhodnutí jsem byl posílen tím, že jsem obdržel porůznu zprávy, že je velká  zdrženlivost, skromnost, pocit dostatečnosti i při jednom slově a chybělo mnohé dobré chování, jestliže tam není strana.

Aby se i něco více zaktivizovalo i vojenské chování politických vedoucích  – jde většinou o  příslušníky starších ročníků –  povolal jsem je  ke střelbám mužstva SA.  Kromě toho jsem znovu připomněl sportovní a vzdělávací službu.  Zařídil jsem, aby ve všech místech okresu byl na to vyčleněn pátek, v první řadě proto, aby jeden den v týdnu se mohlo pěstovat kamarádství mezi politickými vedoucími.

SA: Je možno zjistit, že od návratu SA stanfantenführera člena strany Siehharta činnost SA aktivnější v okrese Bruntál obzvláště v nasazování kontrol cizinců. Velký počet cizinců v okrese Bruntál, je opravdové neštěstí země. Cizinci zalidňují ulice a vesnice nejen ve dne, ale i v noci. Dohodl jsem se standanteführerem výjezdní službu, kterou on také zorganizoval. Zavedení této služby se velmi dobře osvědčilo, jak mi hlásí téměř všechny skupiny nejen že cizinci více dodržují pořádek a disciplínu, nýbrž i zaměstnavatelé jsou s pracovními výkony spokojeni, protože se cizinci již nemohou v noci potloukat na ulici, ale musejí jít spát.

 SA provedla i střelecká cvičení. Z 84 mužstev by 24 mužstev politických vedoucích Připojují se i k družstvům, SS, NSKK, NSKOV, NSRKB, RAD, vojsku, střelcům, hasičstvu, společenstvím podnikového sportu.

HJ – Hitlerjungen – Provedený sportovní svátek měl dobrý průběh, výkony byly uspokojivé, ale chyběly tam starší ročníky, které jsou povolány do armády.

BdM – Ochota ke službě mezi příslušnicemi BdM silně poklesla…povolávání příslušnic BdM jako zpravodajských pomocnic zde sále větší vliv ve štábu neboť zde pracují jako pomocnice ale jsou pracovními úřady neustále povolávány ty nejaktivnější dívky…většinou jsou již povolávány dokonce méně než sedmnáctileté dívky, místo toho, aby se starší ročníky zavázaly ke službě …

Nacionálně socialistický spolek žen“ Intimní styky německých žen a dívek k cizí pracovním silám daly podnět k tomu, aby až na úroveň místních zmocněnců tito byli zavázáni hlásit v tomto směru veškerá pozorování.

 Německá pracovní fronta – Okresní předseda Německé národní fronty zařídil v minulém roce  na podporu učňovského dorostu přehlídku výkonů tvořivosti samotnou  mládež. Letošních  nastávajících letních dnů přehlídka se konala v rámci sportovního svátku praporu HJ. Ukázala zcela jistě lepší práce…a nalezla v kruzích vlastní mládeže a hlavně mistrů a vedoucím učilišť veliký zájem.

Nacionálně socialistická péče NSV  – …čemuž jsem v posledním roce věnoval zvýšený zájem…s dobrými výsledky, aniž by musely být používány nějaké prostředky nátlaku…na  veškeré práci okresního vedení pod vedením člena strany Sorgeho přináší výsledky. Zařizování a výstavba obydlí jsou rovněž měsíc od měsíce větší…zavedené poradny po těhotné vzkvétají, totéž je možné zjistit o poradnách po matky a také můj úkol vytvořit co nejvíce denních útulků pro děti byl již zcela naplněn, takže dnes je jich v okres Bruntál již 71…vysvětlovací shromáždění v celém okrese mělo za následek, že již nejsou stížnosti  a žádné těžkosti s ubytováním osob z postižených oblastí  postižených oblastí. Jsou již připraveny byty pro dalších 2000, Aniž by se muselo použít nějakého donucovacího prostředku

Úřad pro obecní politiku: Povoláním starších ročníků se stalo, že v některých již nemají obecních přísedících…takže v takových případech je nutno brát členy strany, kteří v obecní radě dosud nepracovali a bude nutno volit starostu jen proto, že všichni ostatní schopní členové strany narukovali.

V době nastávajících letních týdnů je shromažďovací činnost nežádoucí, protože žňové práce  úplně a zcela zaneprázdňují zejména venkovské obyvatelstvo…Skoro ze všech místních skupin jsou neustále vznášeny požadavky na provádění většího počtu filmových představení. Dále mi bylo z mnohých místních skupin hlášeno, že, poslední film Pterson a Bendej, nebyl dobře přijat. Částečně vyvolal neúspěch, takže část návštěvníků během promítání odešla a opustila promítací prostor.  Je tomu tak proto, že selské obyvatelstvo ve své přirozenosti nechce docela nic vědět o židovských manýrech, že pro tyto lidi už žádný židovský problém není.

Návštěva kostelů je stejná, jako předtím vzrůstá. Zvláště v čase májových pobožností nabízí farářům vskutku nejlepší příležitost vidět své věřící často pohromadě. Přeložení svátku Božího běla na následující neděli, bylo pochopeno jako akt proti církvi, rovněž tak přeložení svátku Nanebevzetí Páně…se vytáhlo proti věřícím v Boha. Například farář v Rešově  se vyslovil, že věřící v Boha  nesmějí vstupovat do kostelů a dále s vyjádřil „Kdybych měl být zavřen, vězte  kdo mě vrhl do žaláře“. Jin kněz v blízkém Starém Městě v podobném syslu učinil následující prohlášení “ Opravdoví křesťané už nebudou mít žádné dobré postavení.  Přijde čas, kdy si budou na pravé křesťany ukazovat prstem. Nejde o to, že byste měli být křesťany, kteří se jen přidružili, ale být skutečnými křesťany. Není také pravda, že děti mají navštěvovat hodiny náboženství jen do doby, než půjdu k přijímání a pak že přestanou. Musejí vyučován náboženství stále navštěvovat, matky a babičky se mají doma ptát, co se v hodině náboženství naučili a je doma yychovávat a s nimi se modlit. Křesťanství bylo dříve  nositelem kultury ! (Asi tím mínil a chtěl zřejmě vnutiti lidem představu, že bez křesťanství není žádná kultura. Apoštolové přesně věděli, že musejí zemřít mučednickou smrtí, a přece  bojovali za víru Kristovu. To platí pro nás, také my musíme bojovat“.

Myšlenkový proud kázání může být sestaven takto: “Křesťanství, budíš na pozoru, budiš připraveno v této době nouze, hrozí nebezpečí.

Ze Starého Města bylo hlášeno, že z horního kříže ve vsi byla ukradena figura Krista a povalen kříž neznámi lidmi. Hned na to se ve vsi říkalo, že to mohli udělat jen lidé, kteří stojí nepřátelsky proti církvi. Ovšem majitel kříže neučinil žádné udání, co si je možné pod tím představit.

Ve Veveří, správní okres Rýmařov, vyzýval duchovní v kostele, aby obyvatelstvo nahradilo dřívější dary svící pro kostel peněžními dary, protože svíce nejsou. Jednou obyvatelstvu Veveří byla povolena sbírka peněz. Záležitost jsem postoupil Tajné státní policii. Zatím se neví, zde v jiných vesnicích byly prováděny tyto dary místo svíček, případně zda se k tomu v kostelích vyzývalo“.

Uzavírací akce – Stále jsou některé stížnosti a prosby ohledně uzavírání podniků – živností Poz. J.C. a členové strany a soukmenovci, jsou tak řečeno nositeli utrpení, zatím co ti, kteří se proti tomu bránili z hospodářských a materiálních důvodů  a pracovali s lokty  mohli z části  dosáhnout zrušení rozhodnutí. Můj hospodářský poradce v hlášení župnímu hospodářskému poradci mimo jiné uvedl ve zvláštní zprávě kromě jiného následující, což Vám nemohu zamlčet.

„Předpisy k uzavírací akci pro uvolnění pracovních sil pro válené nasazení byly pod vlivem  krize u Stalingradu. Byly tvrdé a diktované hlediskem pokud možno co nejvíce uvolnit síly pro válené nasazení.  Zároveň s tomto procesem, běžela akce pro nasazení žen, která ve větších městech, jak vyplývá ze práv, také v Berlíně, měla velmi dobré výsledky. Tato obě opatření probíhala přibližně ve stejné době a prolínala se, takže později ji bylo možno zmírnit…protože akce musela být provedena v co nejkratší době…byly donuceny k tvrdosti…že nesmějí mít námitek….kdyby uzavírací akce nemusela být hnána bičem tohoto tempa, bylo by ušetřeno mnoho nevole. Je nutno konstatovat, že výsledek této uzavírací akce není v žádném případě k vykonané práci, námaze a nevoli. Pracovní úřady mohly postavit sotva 20 rovnocenných pracovních sil…Pozoruhodné ovšem je, že strana utrpěla touto akcí újmu na prestiži“.

Problémy se prohlubovaly, jak je patrno z dalších zpráv.

„Pod bodem 3 jsem již vyjádřil své připomínky k tomu, co vzniká zavázáním vůdkyň BdM  ve službě státních a zpravodajských pomocnic. Mohu také objasnit tuto záležitost  z hospodářského hlediska. Ve snaze získat pro vojsko jako zpravodajské pomocnice  nejschopnější dívky, zasahuje pracovní úřad automatiky také do podniků, úřadů, obchodních firem a úřadů…Mohu zde ještě dodat,  že ke všemu ještě třeba mít ohled  na to, že již před osvobozením se jevila tendence odchodu sudetoněmeckých  pracovních sil do Altreichu. Tím vznikal každopádně jistý úbytek oborných a kvalifikovaných sil Jestliže nyní byly zapracované dívky a staly se z nich klíčové síly, pak je nato může brát ohled podobně jako u  mnoha mužů, kteří byli vyreklamováni a dosud zajišťují chod různých firem. Bylo by tedy v budoucnu zapotřebí při získávání štábních a zpravodajských pomocnic brát ohled na mé připomínky…“.

Problémy byly i zemědělství, kdy „ Obyvatelstvo je nyní plně zaměstnáno senosečí. Ovšem senoseč je nanejvýše špatná a objevuji se velké připomínky ohledně dodávek pro vojsko. Sám jsem se přesvědčil na různých místech okresu, že dobytek je velmi hubený a je nuzné zesílené krmení…kvůli nedostatku umělých hnojiv klesá výnos polí, krmení je málo, tím je i nízká cena při prodeji dobytka, menší výnos mléka a ztráta prémií. Jeden místní vedoucí, který je také rolník mi v této souvislosti mimo jiné hlásí doslovně následující: “Rolník není dnes pyšný, není rolníkem jen z idealizmu, nýbrž je to jeho povolní, musí také toho žít. Problém rolníků není jenom v oblasti ideové, nýbrž právě tak v oblasti materiální. Když mu je ale odepřena jakákoliv možnost k nějakému, byť malému zlepšení bude buď pak špatný (šmelinář), nebo bude pochybovat o spravedlnosti, protože mu je to jedno, že rolníci první třídy jsou blahobytní. To poslední říkají Asi je proto, že mnozí rolníci jsou pro umělá hnojiva   příliš hloupí, než aby z toho mohli mít užitek.  

Opětovně někteří soukmenovci u mě naříkají v poslední době na nedostatek koní. Snad co do počtu koní, má okres Bruntál  stejný počet jako před válkou, ale musím podotknout že nejlepší koně byli odebráni ….většina koní se rekrutuje z mladých koní, kteří ještě nemohou být bráni pro tah jako správná náhrada…jako je třeba mnohem zatíženi při svozu dřeva…kdy neodvezené dřevo k 1.6.1943 obnáší ani ne polovinu poraženého dřeva v loňském roce…při nepatrných koňských silách s nevyškolenými pomocnými silami odvezli mnohem více dřeva  než v minulé době…je třeba mít také ohled na to, že při zemědělské práci je mnoho nedobrého. Ceny za textilní zboží, ošacení vykazují proti roku 1940 podstatné zvýšení…na jeden oblek se musí pracovat 2-3 měsíce. Jestliže se záležitost bere z této strany, je snadno pochopitelné, že v zemědělství nechce nikdo pracovat, že se bude stále pokoušet přejít do průmyslu…“.

Cizinci – Bylo zjištěno, že jen důkladným střežením ve venkovských místech může být udržen pořádek. Hlídková služba…se osvědčila. Dále bylo zjištěno, že se objevují pokusy o útěk a cizinci stále opouštějí svoje pracovní místa, takže vznikají nové mezery, které se dají jen těžko zaplnit…každý úbytek přísnosti se špatně odráží. Poláci a Ukrajinci jsou stále  drzejší, zvláště  vůči zaměstnavatelům. Vzniká dojem, že je organizován útěk dělníků z  Východu a Ukrajinců… Jako důsledek  posledních ulehčeni pro cizí pracovní síly  bylo možno hned zjistit pokles discipliny. Je na tom pozoruhodné, že zvláště Polákům toto bylo známo dříve než soukmenovcům, což si vysvětluji tím, že tito lidé mají mezi sebou stále spojení.

Před krátkou dobou se konala na území okresu některá shromáždění Ukrajinců, na nichž nějaký ukrajinský důstojník se žlutou páskou na rukávě hovořil a údajně verboval pro ukrajinské vojenské jednotky. Místní skupinový vedoucí a vedoucí rolníků, kteří o tom dosud nevěděli, byli zprvu bezradní, co mají dělat. Poprosil jsem proto Tajnou státní policii, aby mi každopádně oznámila, kde se taková shromáždění Ukrajinců dělají, aby bylo možno místní sdružení strany informovat tyto, aby neměly zbytečné připomínky. Byl jsem Tajnou státní policí v Opavě informován, že není nic známo…Považuji za nanejvíše nutné, aby takoví verbíři v budoucnu své úmysly přinejmenším hlásili Tajné státní bezpečnosti, protože vznik nebezpečí, že nejde o ukrajinské důstojníky, nýbrž o propagandisty našeho protivníka, kteří tak mohou nerušeně táhnout od místa k místu a provozovat zde podvratnou práci.

Při hlídkové službě SA obzvláště ve večerních hodinách, je zarážející, že pro cizince není stanovena uzavírací hodina.  Bylo by výhodné určit jednotnou uzavírací hodinu,  ke které by  všichni cizinci museli se nacházet ve svých domovech.

Dále mohu poukázat na to, že výčep pálenky cizím dělníkům znamená nebezpečí, jestliže nebude zajištěno všechno potřebné k tomu, aby příděly byly vybírány v malých ,dílčích  dávkách“.  

„Nálada mezi obyvatelstvem nemůže být označena jako dobrá. Jedno je však zcela jisté, obyvatelstvo vcelku nynější situaci chápe a všechno je v napětí, jak se tu bude dále vyvíjet. V nížinách tyto věci ustupují stále ještě do pozadí, protože lidé jsou teď zaměstnání žňovými pracemi. Ba, dokonce v uplynulých dnech museli pracovat velice těžce a s vypětím všech sil. Naproti tomu v průmyslových městech je možno zjistit, že existuje jistá touha po senzacích, kdy je nyní rozšířeno nespočetné množství fám, jak tomu ještě nikdy nebylo. Lidé se stávají chtiví senzací.

Události v Itálii, vydání Sicílie a v neposlední míře trvání bolševické ofenzivy na Východě dávají vznikat u části soukmenovců některým nejistotám o výsledku války. Nedá se ale říci, že by bylo možno zjistit lhostejnosti k dění. Naopak. Obyvatelstvo se v posledních dnech (zpráva je za měsíce červenec-srpen 1943) více zajímá o zpravodajskou službu, než tom bylo před několika týdny. I když to není v pozitivním slova smyslu, než jak to bylo před několika týdny…jelikož se uvažuje o tom, zda bylo nutné vydat některá místa na Východě, je přesto podstatné, že na dění, i když částečně s některými obavami, je prokazován zájem a účast.

Zatím co území okresu Bruntál, snad jak v důsledku krajinné polohy, neposkytovalo důvody  v ohledu nálady k žádným podstatným  stížnostem, musí se nyní říci, že šíření fám teď i zde ve zvýšené míře zaujímá místo. Největší podíl na tom mají ubytovaní poškozenci  bombardováním ze západoněmeckých území. Nálada však není taková, aby dávala podnět k pochybnostem. Může se také říci, že vlna fám zasáhla nyní také okres Bruntál. Největší část fám pochází z Vídně.

Mohu Vám sdělit výběr z fám, které zde byly v posledních dnech rozšířeny.

„Říšský maršál Göring a říšský ministr Goebbles byli při překročení švédské hrance zatčeni a internování ve Švédsku“. 

 „Vůdce byl před vydáním Sicílie na tomto ostrově a tam se v důsledku zoufalé situace postřelil. Od té doby je pomatený“.

„Švédsko vyhlásilo Německu válku“.

„Vůdce zapomněl mluvit a říšský maršál Göring a Dr. Goebbles proto Vůdce hlídají“.

„Hitlerova mládež v Berlíně zpívala nepřátelské písně. Také v Hamburku se mělo po náletu zpívat: „Za to můžeme děkovat našemu Vůdci“.

„Berlíňané se již vyjádřili: “ My už nespolupracujeme“.

„ Jistá žena v Kolíně nad Rýnem yyhodila z okna ve čtvrtém nebo pátém patře obraz Vůdce na ulici a současně volala:“ Pozor, Vůdce přichází“.  

Totéž bylo hlášeno z Vídně, avšak s obměnou, že žena vyhodila obraz Vůdce na hromadu smetí.

„Anglie doručila Vůdci ultimátum do 14. srpna 1943. Nebude li přijato, bude Berlín srovnán se zemí“.

„ V jednom městě v Porýní měly po náletu vzniknout nepokoje a příslušníci SS stříleli do obyvatelstva. Údajně byly také ženy, které byly choromyslné, při rychlém řízen zastřeleny“.

„ V říši bude následovat podobná krize jako v Itálii a Habsburkové opět přijdou na řadu!.

Pozoruhodná je také následující zpráva, která ke mně došla a má vztah k šíření fám na území západního Německa.

„Dvě manželky poškozenců bombardováním vymohly pro své muže dovolenou pod falešnou záminkou, že jsou těžce nemocné, a tak se vrátily se svými muži zároveň s nádobím, darovaným Nacionálně socialistickým spolkem žen. K tomu, měl člen strany Jaronim  prohlásit:“ Nenechám tu svoji ženu a děti, až přijdou Čechové a podříznou jim hrdla“.

Již ve své poslední zprávě jsem hlásil, že pozdrav „Heil Hitler!“ není již tak používán, jako dříve. Pozdravy ve staré formě jako „Pozdrav Bůh“ a dle denních dob se užívají stále více dle denních dob. Zá se, že mezi obyvatelstvem existuje domněnka, že to všichni musejí dělat. Ve vztahu k tomu existuje také vtip „Vůdci bylo doporučeno, aby bylo místo pozdravu „Heil Hitler!“ byl zaveden pozdrav „ Dobrý den“. Na to měl Vůdce odpovědět „Dokud jsem živ, nebude žádný dobrý den“.

Hodnocení situace za měsíce září –  říjen 1943 – „Hluboký pokles nálady v měsíci srpnu  k němuž přispěla zrada Itálie a také živnou  půdou pro početné fámy, ktré měly svůj původ  v

v poslechu nepřátelského rozhlasu a zčásti ve vstupech do německého zpravodajství. Toto se najednou s  řečí Vůdce  10.9.1943 nejen zlepšilo, ale nálada ihned znamenala podstatný vzestup. Osvobozeni Duceho bylo nejčastějším tématem rozhovorů. Pýcha nad tímto činem  se velmi dobře odrazila na náladě. Po Vůdcově řeči 10. září bylo možno zaznamenat, že částečně převládala dokonce nadšená nálada jako v úspěších prvního roku války. Už se neobjevovaly žádné malomyslné myšlenky, nebylo vidět těžkosti, které sebou přinesla situace v Itálii, nýbrž vládla spokojenost a nadšeni z rozhodného zásahu v Itálii…velmi dobře byly přijaty také projevy Backého a dr. Geobbelse  ke svátku díků za žně. Zvýšení přídělů chleba a opětovné zavedení vůdcovských balíčků měly dobré výsledky.  

Tím co před  aktivy členstva byly  ještě v běhu všelijak fámy, jako:  vklady ve spořitelnách  budu znehodnoceny a to tak, že z 1000 RM zůstane jen 300 RM, dále  že šatenky budou zcela neplatné atd, zatímco před aktivy byly tyto défetistické  poznámky, politické vtipy a  podobně,  po aktivech toto zmizelo. Mohu hlásit, že nyní je situace v oblasti nálady dobrá a jasná. Zlomyslníci jsou ihned hlášeni a bráni k odpovědnosti. Aktivizace strany je zaznamenatitelná. Tyto nepřátelské výroky k rozvracení nálady už nejsou brány tak pokojně na vědomí. Byly tak hlášeny i chyby v chování příslušníků strany, armády a jiné. Z jedné místní skupiny na Rýmařovsku byl na dovolené voják, který k všemu je členem strany, a ten provokoval místního skupinového vedoucího, že jako dovolenec má na dopisové tašce, kterou nosí sovětský odznak a ten by měl nosit onen vedoucí. Toto jsem ihned hlásil příslušným vojenským velitelství…Již po měsíce jsem hledal podnět, abych mohl s členy a vykonavateli úřadů a jejich formací provést řízný, nabádavý aktiv. Příležitost se naskytla  po řeči Vůdce 10.9.1943 a bezprostředně jsem potom impulsivně provedl  na území okresu 20  aktivů,  k nimž byli povinně povoláni členové strany a jednotliví správci úřadů. Návštěvnost byla překvapivě poměrně. V řadě místních skupin byli na místě všichni členové strany a správci úřadů. Pod heslem „ Strana má být ve všem příkladem“ jsem tam vyznačil působnost strany za války. Hovořil jsem tvrdě  počínaje  povinnost pozdravu, vystupování proti zlomyslníkům  a tlachalům, přes chyby v chování, přes zaujímání stanovisek členů strany  k šiřitelům fám až k ml, tedy neochotným členům strany,  jim jsem zdůraznil, že ti, co se cítí slabí, mají mít odvahu ohlásit svou ochotu ze strany vystoupit. Dále jsem dal úkol, aby byli všichni šiřiteli fám a zlomyslníci veřejně pranýřováni jmenovitě na shromáždění členů. Příklad byl hned proveden v Bruntále. Od té doby fámy utichly, všude opět ožívá německý pozdrav a také to nesmyslné blábolení zcela zmizelo.   Dále je pociťován nedostatek bot, pro školní děti. Řada omezení autobusových linek, kterých používaly stovky školních dětí z přilehlých míst v okolí hlavních a středních škol, tento problém velmi zhoršil…Získávání potravin se jeví – až na brambory – které ještě nejsou uloženy. Katastrofální sklizni brambor právě na území našeho okresu, které po mnoha létech  opět bude muset být zajištěno odjinud …Obyvatelstvo  je  silně zaměstnáno sháněním brambor, protože sněhové přívaly posledních dnů  a očekávaná chladna postavila před nás ve věci brambor ve sklepích vážnou otázku. Že tím vznikají oprávněné starosti, je jistě pochopitelné. Tady se dělá všechna možné, co udělat jde. Například brambory uložené ve sklepě je omezeno na poloviční množství, provádějí se kontroly sklepů…krátkozrace se přehlíží, že v jednotlivých městech jako v Rýmařově nebo dokonce ve Vrbně je 50 % obyvatelstva zaměstnáno v průmyslu a můj okres vykazuje absolutní polohu v horách, a proto nemůže být brán jako samozásobytel ani v ovoci ani zelenině. Bylo by v zájmu pokojnosti s výkonností tvůrčích pracovníků zaměstnaných právě ve vlečném průmyslu, jestliže by dostával tyto zvláštní příděly, jak je tomu například v blízkém průmyslovém městě Krnově“.

„Dodávání místních dopisů z vlasti vojákům na frontě v řadě místních skupin vázne, protože okresní dopis z vlasti nemohl přece ještě obsahovat zprávy z rodin 57 místních skupin tak obsáhle, jak to mohly jednotlivé skupiny pro své kamarády prokázat. Rozsah okresního dopisu z vlasti to nedovoluje. Bylo by třeba zvážit, zda by jednotlivé skupiny nemohly za sebe  připojit vlastní, menší  přílohu a to v takovém rozsahu, který by nevyžadoval  žádné zvláštní požadavky na papír.

Zaopatřování lazaretů bude rovněž průběžně prováděno, avšak jsou těžkosti v dodávání dárkových balíčků je téměř nemožné. V průběhu podzimu bylo provedeno dvakrát  zaopatření lazaretů…a bude prováděno průběžně…v tom smyslu, že ti, kteří jsou umístěni v lazaretu a jsou schopni vycházek byly pozváni ke kamarádským schůzkám v Bruntále a Vrbně, kde byli přijati jako hosté strany, a Nacionálněsocilitického spolku žen…V nejbližších týdnech bude také odstartována akce  „Vojáci na  venkově“.

Den díků za žně – …by nebylo vhodné spojovat ze světonázorových a politických důvodů…a místo svátku zasvěcení kostela  organizovat jako  „Den čeledi“ a tak může být ve výšené míře právě u venkovského obyvatelstva  nastoupena světonázorová výchova ohledně péče o čeleď a předky.

Moravský Beroun

Prostřednictvím okresního vedoucího, člena strany Faltuse z Moravského Berouna jsem slyšel důvěrnou právu o zážitcích šikovatele Jordána z Křišťanovic…který vyjádřil nanejvýš dobré chování německých vojáků, upadlých do válečného zajetí o zážitcích, které mohou potvrdit  řadu skutečností, které byly zlomyslníky označovány za nacistickou propagandu, jako  spoutání německých válečných zajatců řetězy (Diepe) a zvláště úmysly amerických Židů (viz. brožura  Žida Kaufamnna). Dále přinesl část informací o tom, co viděl a dozvěděl se při svém pobytu v Kanadě, USA a zvláště v Anglii. Mohl tak podat náhled do tamních současných  projevů.

Rukopis jeho projevu byl již zaslán, aby mohl být zajištěn jeho projev…vynasnažím se  aby šikovatel Járdán byl po skončení dovolené přeložen do stanoviště Bruntál „k žaludečnímu praporu“, protože je nemocný na žaludek, a proto by bez dalšího mohl být nasazen ve Východních Sudetch“.

„Kvůli stále se zužujícím okruhu povolení stavby se v poslední dob kdysi dobrá výstavba podkrovních bytů,.. Co bylo prostřednictvím svépomocí postaveno, se stavilo zastavilo úplně …dojde k zlepšení silnice Valšov – Nová Pláň…“.

„ Zatím co žně dopadly dobře některé menší pásy půdy, které utrpěl krupobitím, byla úroda brambor v okrese Bruntál katastroficky. Obyvatelstvo má oprávněné starosti ohledně zásobování bramborami, protože dosud mnohé obce a tisíce lidí, kteří sice mají poukázky na jejich uskladnění, nemohli žádné brambory dostat. Hrozící mrazy – právě sněžil (říjen 1943) zostřily starosti kvůli zmrznutí brambor, které se dosud údajně nacházejí venku.

Stížnosti rolníků se neustále týkají přidělování hnojiv…dodávky jsou rozdělovány podle množství hektarů, proto je požadováno, aby dodávání umělých hnojiv bylo podle počtu hektarů také rozdělováno. Jestliže jsem se až dosud zastával venkovského obyvatelstva   zvláště o selské nezbytnosti, tím jsem učinil z rolnických otázek záležitosti strany…Bude nutné právě v této oblasti bude nutno nic nenechat nevyzkoušené…“.

„ V jednom případě jsem zjistil, že cizinec měl ve vlastnictví mapy. Prosil jsem proto landráta aby vydal zákaz prodávat mapy osobám, které nejsou jim osobně známé0 ,Podobné oznámení bylo již odesláno prostřednictvím vedoucího hospodářské správy.

V poslední době výkony cizinců jsou různé. Jedno však vystupuje zcela jasné, projevují nechuť k práci, nebo ji přímo odmítají. Bylo zjištěno, že cizí pracovní síly a váleční zajatci jsou o politické situaci dobře informováni. Jako dodavatelé zpráv přicházejí v úvahu Češi. Dokonce i angličtí váleční zajatci jsou většinou o politickém dění jednotně zpraveni…Také jsem se dozvěděl, že v jednom podniku  jedli v závodní kuchyni němečtí a cizí příslušníci z „jednoho hrnce“. To si chce vedení podniku zodpovědět tak, že výkony cizinců jsou prý vyšší než Němců. V jiných podnicích jsem zjistil, že izolaci cizinců není věnována patřičná pozornost, což je zakázané. Povolal jsem proto v uplynulém týdnu vedoucí podniků a závodů, v nichž jsou cizinci, a na závěr jsem shromážděným přednesl, ostrou připomínku a hrozbu a názorně vysvětli, že když dnes nebudou chtít dělat žádný rozdíl mezi německými příslušníky a cizinci, budu jim muset podle práva odepřít možnost kohokoliv zaměstnat…dále jsem vysvětlil, že tento existenční boj a tato veliká oběť nejsou podniknuty kvůli zbrojení a   hospodářství. Ale je to zcela boj o zlepšení sociálního postavení tvořivých německých lidí. To má být vodítko pro všechny odpovědné lidi, kteří musejí zaměstnávat cizince.

Je mi přitom jasné, že se o tom budou vést dodatečné debaty, jelikož se rádo operuje  ustanovením župního vedoucího Sauckela, a obzvláště v tom smyslu, – v prvé řadě výkon a opět výkon a nic se nechce vědět o odpovědnosti, kterou jsou cizinci povinni vůči vedoucím podniků v oblasti chování“.

Těmito posledními řádky končí